- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

I. Charakterystyka programu
II. Cele ogólne  programu
III. Treści nauczania
     - dział 1 - Klasa I  semestr I
     - dział 2 - Klasa I  semestr I
     - dział 3 - Klasa I  semestr I
     - dział 4 - Klasa I  semestr II
     - dział 5 - Klasa I  semestr II
     - dział 6 - Klasa II  semestr I
     - dział 7 - Klasa II  semestr II
     - dział 8 - Klasa II  semestr II
IV. Uwagi o realizacji
V. Literatura  

Program nauczania biologii w klasach I - II 
liceum ogólnokształcącego
(zakres podstawowy)

(opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującą 
podstawą programową dla liceów i techników
- www.men.waw.pl)

III. Treści nauczania

Klasa II  semestr II

Dział VIII
Teoria ewolucji w ujęciu współczesnym

lp Proponowane jednostki tematyczne Szczegółowe (operacyjne) cele kształcenia
a) wiadomości
b) umiejętności
c) postawy
Materiał nauczania Metody, formy, pomoce dydaktyczne uwagi
1. Teoria ewolucji Karola Darwina - ewolucja przez dobór naturalny a) uczeń
- rozpoznaje trasę podróży  zaznaczoną na mapie świata
- wymienia gatunki roślin i zwierząt opisane przez Darwina
- wymienia prawa teorii Darwina
b) uczeń
- rysuje trasę podróży
- charakteryzuje odkryte i opisane gatunki
- dowodzi wpływu na ich budowę i funkcje procesu ewolucji
c) uczeń
- integruje wiedzę i umiejętności z geografii i biologii
- kształtuje postawę badawczą
Podróż Darwina i jej efekty - gatunki o cechach przydatnych w rozważaniach ewolucyjnych. Prawa teorii Darwina i ich odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czynniki ewolucji wg Darwina. Współczesna teoria ewolucji na tle darwinowskiej. Analiza trasy podróży , analiza rysunków i opisów przedstawiających gatunki napotkane w czasie podróży (skamieniałe szczątki leniwców, orchidee, zięby Darwina itp.), dyskusja nad prawami teorii Darwina,, "Wpływ Darwina na myśl współczesną", E.Mayr, Świat Nauki, wrzesień 2000, "Karol Darwin", .............. "Małpi proces", K.Szymborski, Wiedza i Życie, wrzesień 2000.  
2. Czynniki ewolucji , proces specjacji. a) uczeń
- wymienia czynniki ewolucji
- definiuje czynniki ewolucji
- wyjaśnia, w jaki sposób wpływają na proces ewolucji
b) uczeń
- charakteryzuje czynniki ewolucji
- analizuje schematy selekcji i dryfu genetycznego
- dowodzi  ich wpływu na proces ewolucji
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą
- integruje wiedzę i umiejętności z matematyki i biologii
Wyjaśnienie pojęcia czynniki ewolucji . Zmienność mutacyjna - źródło nowych alleli. Zmienność rekombinacyjna - heterozygoty, źródła rekombinacji. Dryf genetyczny i jego znaczenie w ewolucji. Dobór naturalny (selekcja) - rodzaje, cechy (stabilizujący, kierunkowy, różnicujący). Izolacja i jej rodzaje (geograficzna, ekologiczna, sezonowa, rozrodcza, etologiczna, anatomiczna, genetyczna). Drogi powstawania nowych gatunków (specjacji) - ewolucja filetyczna, dywergentna. Wykład , dyskusja ,praca w grupach : analiza schematów ilustrujących czynniki ewolucji - selekcja, dryf Genetyczny. "Biologia" , praca zbiorowa, ("ze ślimakiem"), J. Danowski "Repetytorium...", Matura bez problemów - biologia - praca zbiorowa, Wyd. Muza S.A.  
3. Współczesne poglądy na pochodzenie życia na Ziemi a) uczeń
- wymienia etapy ewolucji  (fizykochemiczny, biologiczny)
- podaje składniki praatmosfery
- wyjaśnia znaczenie wyładowań atmosferycznych
- podaje prawdopodobną kolejność pojawiania się podstawowych związków organicznych
b) uczeń
- charakteryzuje etapy ewolucji życia na Ziemi
- dowodzi słuszności teorii endosymbiozy
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą
Historia powstania planety Ziemia  - 3 hipotezy (najbardziej prawdopodobna - wielkiego wybuchu "big bang"). Warunki panujące pierwotnie na Ziemi. Skład praatmosfery, wyładowania atmosferyczne. Powstanie praoceanu, powstawanie cząsteczek związków organicznych (doświadczenie Millera), powstanie pragenoty - prakomórki (koacerwaty Oparina). Co było pierwsze - RNA czy DNA? (powrót do lekcji o roli RNA w ewolucji). Teoria endosymbiozy Lynn Margullis - powstanie organelli komórkowych w komórce eukariotycznej. Wykład, analiza schematów, Schematy , J. Danowski "Repetytorium...", Fragmenty programu komputerowego "Encyklopedia Powszechna PWN" o powstaniu Ziemi  
4. Antropogeneza. Cechy wspólne naczelnych. Cechy właściwe dla gatunku ludzkiego. a) uczeń
- definiuje pojęcie antropogenezy
- podaje stanowisko człowieka w układzie systematycznym człowieka
- wymienia cechy naczelnych
- wymienia cechy charakterystyczne człowieka
- wymienia formy przedludzkie i praludzkie
- rozpoznaje na schemacie kształty czaszki form przedludzkich i praludzkich
b) uczeń
- charakteryzuje etapy antropogenezy
- analizuje schematy przedstawiające antropogenezę
- analizuje schematy przedstawiające cechy wyrózniające człowieka spośród innych naczelnych
- porównuje elementy budowy człowieka i goryla
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą
Wyjaśnienie pojęcia antropogeneza. Systematyka człowieka.  Drzewo rodowe człowieka - analiza Charakterystyka form  przedludzkich i praludzkich (dryopitek, ramapitek, australopiteki, rodzaj Homo - erectus, habilis, neanderthalensis, z Cro Magnon, myślący) Cechy wspólne Naczelnych . Cechy właściwe człowiekowi (analiza schematów) Wykład, analiza schematów, "Rozumny czy wyprostowany?",A.Bomirski, Wiedza i Życie, styczeń 2001, "Dlaczego staliśmy się ludżmi?" J.Tattersall, Świat Nauki, luty 2002, "Zachować tropy z Laetoli", N.Agnew, M.Demas, Świat Nauki listopad 1998  
5. Sprawdzian wiedzy i umiejętności j.w. Test sprawdzający z lekcji 1- 10 (interpretacja i opis schematów)    

dalej -->

 

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl