- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

I. Charakterystyka programu
II. Cele ogólne  programu
III. Treści nauczania
     - dział 1 - Klasa I  semestr I
     - dział 2 - Klasa I  semestr I
     - dział 3 - Klasa I  semestr I
     - dział 4 - Klasa I  semestr II
     - dział 5 - Klasa I  semestr II
     - dział 6 - Klasa II  semestr I
     - dział 7 - Klasa II  semestr II
     - dział 8 - Klasa II  semestr II
IV. Uwagi o realizacji
V. Literatura  

Uwaga
Podręcznik obowiązujący uczniów to:
Biologia (zakres podstawowy) tom I i II
wydawnictwo Operon


Program nauczania biologii w klasach I - II 
liceum ogólnokształcącego
(zakres podstawowy)

(opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującą 
podstawą programową dla liceów i techników
- www.men.gov.pl)

I. Charakterystyka programu

Podstawy programowe nauczania biologii w liceum i  technikum zawierają 4 podstawowe działy:

1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość
    i prawidłowe jego funkcjonowanie.
2. Odżywianie się człowieka.
3. Elementy genetyki
4. Elementy ekologii i ochrony środowiska.

Zdecydowałam się na poszerzenie  i urozmaicenie działu pierwszego o:

- Metody  pracy biologa, połączone z zajęciami praktycznymi (obserwacje mikroskopowe)
- Budowę  i funkcjonowanie  komórki  typu zwierzęcego
- Budowę i funkcje tkanek zwierzęcych.

Program realizowany będzie w wymiarze 3 jednostek lekcyjnych w pełnym cyklu nauczania (czyli  2 godziny  tygodniowo w pierwszym  roku nauki i  jedna godzina w tygodniu w drugim roku nauki) lub też 4 jednostki lekcyjne w cyklu nauczania (2+2). W sumie daje to około 105/135 jednostek lekcyjnych w pełnym cyklu  nauczania. Przy wyborze treści  kierowałam  się następującymi kryteriami:

- Aktualnością czyli zgodnością z ostatnimi osiągnięciami nauk przyrodniczych - szczególnie dotyczyło to genetyki i wiedzy o nowotworach

- Związkiem treści z wcześniej poznanymi  w ramach nauki biologii w gimnazjum          
W programie określono cele ogólne nauczania, treści nauczania zawierające cele szczegółowe (operacyjne) i materiał nauczania, przypisane konkretnym jednostkom lekcyjnym, realizowanym w obszarze 6 podstawowych działów:

I. Metodologia badań naukowych
5 jednostek lekcyjnych

II. Podstawy cytofizjologii - budowa i funkcje komórki  Typy  tkanek zwierzęcych    
16 jednostek lekcyjnych

III. Wybrane elementy  z anatomii i  fizjologii człowieka
22 jednostki lekcyjne

IV. Człowiek w zdrowiu i chorobie
15 jednostek lekcyjnych

V. Podstawy ekologii i nauki o ochronie środowiska  z  elementami  biogeografii

11 jednostek lekcyjnych

VI. Człowiek i środowisko. Ochrona przyrody w Polsce i na świecie
8 jednostek lekcyjnych

VII. Podstawy genetyki
19 jednostek lekcyjnych

VIII. Teoria ewolucji w  ujęciu współczesnym  
 5 jednostek lekcyjnych

Razem :     101 jednostek lekcyjnych

           Realizacja wymienionych działów w procesie dydaktycznym wymaga od  nauczyciela szerokiej wiedzy biologicznej, dobrej orientacji w problemach współczesnej biologii, w szczególności znajomości aktualnych osiągnięć genetyki, która stanowi podstawę we współczesnej cytologii i nauce o ewolucji. Popularyzacją tych osiągnięć zajmują się czasopisma takie jak : "Świat Nauki", "Wiedza i Życie", "Focus". Niezbędne jest też zapoznawanie się - zarówno nauczyciela jak i uczniów - z osiągnięciami  polskich instytutów naukowych poprzez  utrzymywanie z  nimi kontaktów, uczestniczenie w wykładach, zajęciach otwartych organizowanych w ramach corocznego Festiwalu Nauki a także - w miarę możliwości - ich  zwiedzanie, połączone z obserwacją codziennej ich pracy.

Czynnikami  ułatwiającymi  pełną realizację programu są zatem:

- odpowiednio przygotowany warsztat pracy w szkole czyli:

a) dobrze zaopatrzona pracownia,
b) stały dostęp do roczników i najnowszych wydań czasopism popularnonaukowych,
c) stały dostęp do Internetu oraz encyklopedii, leksykonów przyrodniczych itp.,
d) materiały graficzne w postaci kserokopii papierowych (lub na folii), przygotowywane do poszczególnych tematów lekcji,

- uczestnictwo uczniów w zajęciach poza pracownią i budynkiem szkolnym, organizowanymi m.in. przez :

a) Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
b) Zakład Genetyki UW
c) Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego i inne.

dalej -->

 

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl