- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

I. Charakterystyka programu
II. Cele ogólne  programu
III. Treści nauczania
     - dział 1 - Klasa I  semestr I
     - dział 2 - Klasa I  semestr I
     - dział 3 - Klasa I  semestr I
     - dział 4 - Klasa I  semestr II
     - dział 5 - Klasa I  semestr II
     - dział 6 - Klasa II  semestr I
     - dział 7 - Klasa II  semestr II
     - dział 8 - Klasa II  semestr II
IV. Uwagi o realizacji
V. Literatura  

Program nauczania biologii w klasach I - II 
liceum ogólnokształcącego
(zakres podstawowy)

(opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującą 
podstawą programową dla liceów i techników
- www.men.waw.pl)

II. Cele ogólne  programu

  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu współczesnej biologii  w stosunku do programu gimnazjalnego

  • Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

  • Ukazywanie różnorodnych źródeł  informacji

  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia

  • Integrowanie  wiadomości  z różnych działów biologii i innych nauk (np. chemii, fizyki)

  • Kształtowanie naukowego poglądu na świat

  • Kształtowanie postawy ciekawości świata

  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

  • Kształtowanie umiejętności  prezentacji efektów własnej pracy i nauki

dalej -->

 

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl