- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

mgr Wojciech Domalewski, mgr Urszula Poziomek, mgr inż. Lidia Sobczak

Program autorski zajęć interdyscyplinarnych
z zastosowaniem metody projektu dla uczniów klas drugich
LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

Wstęp

Integrowanie wiedzy i umiejętności uczniowskich z różnych dziedzin nauki oraz umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej do pracy własnej to dwa spośród podstawowych celów nauczania w liceum ogólnokształcącym.

Dlaczego podstawowe? Bo drogą najprostszą prowadzą do umiejętności wykorzystania tego, co uczeń nauczył się w szkole w jego późniejszym, dorosłym już życiu - czy to na studiach wyższych, jakie podejmie czy też w pracy zawodowej lub procesie jej aktywnego poszukiwania.

W roku szkolnym 2003/2004 podjęliśmy pierwszą próbę realizacji projektów uczniowskich, integrując nauczanie fizyki i technologii informacyjnej oraz biologii i technologii informacyjnej.
Efekty tej pracy przeszły nasze oczekiwania.

Prace końcowe uczniów w części zostały zaprezentowane w czasie trwania szkolnego Festiwalu Nauki Sobieski 2004, część z nich stanowi doskonałe pomoce dydaktyczne dla nauczyciela, część opublikowana jest w Internecie, zaś Kolejna grupa prac oczekuje publikacji internetowej.

Pozytywne doświadczenia ubiegłoroczne spowodowały, że w roku bieżącym zdecydowaliśmy się na integrację trzech przedmiotów nauczania i zaproponowaliśmy uczniom klas II realizację projektu pod wspólnym hasłem "Zmysły człowieka".

Zakres treści:

Program obejmuje swoim zasięgiem wiedzę i umiejętności z:

 • biologii, dotyczące:
  - zmysłów człowieka i ich roli w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym,
  - budowy i funkcjonowania narządów zmysłowych człowieka,
  - form energii rejestrowanych i przetwarzanych przez te narządy,
  - różnorodnych form funkcjonowania w organizmie żywym energii elektrycznej  (np. generowanie i przepływ impulsu nerwowego, wykorzystanie prądu elektrycznego  do obrony przed napastnikiem).

 • fizyki, dotyczące:
  - różnorodnych form energii i jej przemian,
  - narzędzi współczesnej fizyki i ich zastosowaniem w biologii i medycynie,
  - fal mechanicznych i elektromagnetycznych jako sposobu przenoszenia energii,
  - rozumienia związku fizyki z innymi naukami przyrodniczymi oraz techniką,
  - umiejętności wykorzystania wiedzy fizycznej w biologii i medycynie
  - poznania metod badawczych i narzędzi współczesnej fizyki,
  - umiejętności prezentowania wyników własnych obserwacji, eksperymentów, przemyśleń.

 • technologii informacyjnej/informatyki w zakresie:
  - zasad tworzenia prezentacji multimedialnych,
  - zasad budowania witryn internetowych,
  - zasad tworzenia animacji komputerowych,
  - ekologicznej ścieżki edukacyjnej w zakresie:
  - zagrożeń dla środowiska, wynikających z niewłaściwego stosowania różnorodnych  form energii przez człowieka,

 • pro zdrowotnej ścieżki edukacyjnej w zakresie:
  - zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu człowieka,
  - podnoszeniu stopnia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
  - czytelniczo-medialnej w zakresie:
  - korzystania z różnorodnych źródeł informacji i wytworzenia zaciekawienia zjawiskami w środowisku człowieka,
  - samodzielnego oceniania i wyrabiania sobie poglądu na otaczającą rzeczywistość,
  - oceniania wiarygodności tych źródeł,
  - wykorzystywania technologii informacyjnych do przekazu informacji


Cele programu (w formie operacyjnej)

Uczeń :

 1. rozwija umiejętność poszukiwania, analizowania, klasyfikowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł,
 2. integruje wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy (przedmiotów nauczanych w szkole),
 3. porównuje informacje z różnych źródeł i ocenia ich wiarygodność,
 4. uzyskuje nowe, poza programowe wiadomości z dziedziny, która go interesuje (swobodny wybór tematu pracy),
 5. zdobywa i doskonali umiejętności posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia prezentacji i witryn internetowych,
 6. biegle posługuje się narzędziami do tworzenia atrakcyjnych form przekazywania wiedzy,
 7. efektywnie wykorzystuje technologię informacyjną do prac własnych,
 8. integruje wiedzę i umiejętności z 3 różnych przedmiotów szkolnych: biologii, fizyki, technologii informacyjnej,
 9. rozwija umiejętność planowania, organizowania pracy własnej i oceniania jej efektów,
 10. doskonali umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz twórczego rozwiązywania konfliktów, wynikających z różnicy stanowisk poprzez grupową pracę nad projektem,
 11. rozwija cenną umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności w wystąpieniu publicznym,
 12. zdobywa umiejętność oceny efektów pracy własnej (samooceny),
 13. poznaje zastosowanie prezentacji multimedialnych w procesie przekazywania i zdobywania wiedzy i umiejętności.

Nauczyciel:

 1. różnicuje formy pracy z uczniem,
 2. zyskuje możliwość oceny pracy ucznia pod wieloma względami (różnicuje i urozmaica ocenianie),
 3. zdobywa wartościowe i interesujące pomoce dydaktyczne w postaci prezentacji, witryn internetowych, animacji komputerowych,
 4. dzieli się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami przedmiotów uczestniczących w projekcie,
 5. podobnie jak uczeń, doskonali umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz twórczego rozwiązywania konfliktów, wynikających z różnicy stanowisk poprzez grupową pracę nad projektem,
 6. doskonali umiejętność posługiwania się technologią informacyjną w pracy zawodowej,
 7. kształtuje partnerski stosunek do ucznia poprzez wspólną pracę przy projekcie a także w komisji oceniającej efekty pracy,
 8. poszerza, uaktualnia i doskonali swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu, którego naucza, integrując go z innymi przedmiotami.

Szkoła:

 1. dysponuje atrakcyjną ofertą programową zajęć pozalekcyjnych,
 2. gwarantuje optymalne wykorzystanie swoich zasobów czyli pracowni komputerowych, stanowisk komputerowych w pracowniach fizycznej i biologicznej ze stałym dostępem do Internetu a także zasobów bibliotecznych, w tym prenumerowanych czasopism popularnonaukowych,
 3. wdraża, dzięki swoim aktywnym pracownikom nowatorskie rozwiązania dydaktyczne, podnosząc przy tym poziom kształcenia.

Uczestnicy programu

Uczniowie:

Do uczestnictwa w programie/projekcie zaprosiliśmy uczniów oddziałów:
- I C - informatyczno-matematycznego,
- II D - plastycznego,
- II E - muzycznego,
- II F - muzyczno-plastycznego,
w sumie ponad 120 osób.

Ze względu na zróżnicowanie zainteresowań przygotowaliśmy odrębne zestawy tematów do opracowania dla klasy II C i pozostałych klas a także zaproponowaliśmy zróżnicowany poziom technik informatycznych, możliwych do wykorzystania w tym projekcie.

Nauczyciele:

- dyplomowany nauczyciel biologii mgr Urszula Poziomek,
- nauczyciel kontraktowy fizyki mgr Lidia Sobczak,
- nauczyciel kontraktowy informatyki i technologii informacyjnej mgr Wojciech Domalewski.

Pozostali uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów:

- występujący w charakterze odbiorców ostatecznych efektów pracy aktywnych uczestników projektu (publiczność Festiwalu Nauki Sobieski 2005).

Czas realizacji programu

Czasem właściwej realizacji jest semestr zimowy i początek semestru letniego roku szkolnego 2004/2005.
Faza wstępna zrealizowana została w czerwcu i wrześniu br.
Końcowy etap programu czyli prezentacja projektów realizowany będzie w czasie trwania Festiwalu Nauki Sobieski 2005 czyli w II tygodniu lutego 2005 r.

Formy pracy

Program realizowany jest na:

 • zajęciach własnych uczniów, realizowanych w domu,

 • programowych zajęciach dydaktycznych z biologii, fizyki, technologii informacyjnej/informatyki, realizowanych zgodnie z przyjętymi wcześniej i skoordynowanymi międzyprzedmiotowo planami pracy nauczycieli,

 • zajęciach pozalekcyjnych z udziałem uczniów i nauczycieli w formie:

  ::: konsultacji, poświęconych:
  • wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących zakresu materiału, właściwego dla danego
   tematu,
  • poszukiwaniu, analizie, segregacji, klasyfikacji i przetwarzaniu odpowiednich informacji,
  • sprawdzaniu poprawności merytorycznej kolejnych fragmentów pracy,
  • wykorzystaniu wiedzy informatycznej i umiejętności obsługi komputera, skanera i innych urządzeń do stworzenia ostatecznej formy pracy,

  ::: posiedzeń komisji oceniającej, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie oraz przedstawiciele oddziałów, wybrani przez zespoły klasowe.

Metody pracy

Podstawową metodą pracy, wykorzystywaną w tym programie jest projekt, polegający na samodzielnej realizacji przez uczniów dużych zadań problemowych, w naszym przypadku zadań integrujących wybrany zasób wiedzy i umiejętności z trzech przedmiotów nauczania szkolnego,
z udziałem nauczycieli jako:

 • odpowiedzialnych za ramy projektu,
 • koordynatorów pracy,
 • konsultantów,
 • członków komisji oceniającej końcowe efekty pracy uczniów.

Ze względu na interdyscyplinarność konieczna jest faza wstępna, poprzedzająca właściwą realizację projektu.
Realizację fazy wstępnej rozpoczęliśmy już w czerwcu w ubiegłym roku szkolnym a kontynuowaliśmy we wrześniu br.

Faza wstępna polega na:

 • wyborze hasła przewodniego projektu,
 • wyborze tematów zajęć dydaktycznych z przedmiotów przez nas nauczanych, przydatne w realizacji projektu przez uczniów,
 • koordynacji planów nauczania, tak, by wybrane tematy realizowane były w zbliżonych do siebie terminach,
 • sformułowaniu tematów projektów do wyboru przez uczniów.

Hasło przewodnie: Zmysły człowieka

Tematy zajęć dydaktycznych, przydatnych w realizacji projektu

 BIOLOGIA

Związek budowy i funkcji tkanki nerwowej

Cele:
a) uczeń :
- wymienia składniki tkanki nerwowej
- lokalizuje tkankę w organizmie człowieka
- rozpoznaje schemat budowy neuronu
- wymienia elementy budowy neuronu, synapsy
b) uczeń:
- wyjaśnia mechanizm przewodzenia impulsu w neuronie
- analizuje schemat przewodzenia
- rysuje schemat budowy neuronu
- wyjaśnia działanie synapsy
- ocenia rolę neuroprzekaźników w organizmie człowieka
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą

Budowa, funkcje i rola ośrodkowego układu nerwowego człowieka

Cele:
a) uczeń
- wymienia elementy budujące układ nerwowy
- opisuje części mózgowia człowieka i ich funkcje
- wymienia cechy działania części sympatycznej i parasympatycznej układu wegetatywnego
b) uczeń
- kojarzy działanie części mózgowia z działaniem neuronów, synaps, tkanki nerwowej
- porównuje działanie części sympatycznej i parasympatycznej
- porównuje lokalizację istoty szarej w mózgowiu i rdzeniu kręgowym
c) uczeń
- rozwija postawę badawczą

Homeostaza w układzie nerwowym. Higiena układu nerwowego.

Cele:
a) uczeń
- definiuje świadomość i podświadomość
- opisuje fazy snu
- definiuje stres, nerwicę, chorobę psychiczną
- opisuje formy wypoczynku
b) uczeń
- ocenia wpływ świadomości i podświadomości na funkcjonowanie człowieka
- ocenia wpływ snu na zapamiętywanie
- rozróżnia nerwice i choroby psychiczne i porównuje je
- dostosowuje formę wypoczynku do trybu życia i potrzeb osoby
c) uczeń
- kształtuje odpowiedzialność za zdrowie psychiczne własne i innych

Narządy zmysłowe człowieka - oko

Cele:
a) uczeń
- klasyfikuje typy receptorów ze względu na rodzaj rejestrowanej energii i ich lokalizację w organizmie
- wymienia narządy pomocnicze
- wymienia elementy budujące gałkę oczną
- określa funkcje tych elementów
- opisuje budowę siatkówki
- wymienia dysfunkcje narządu zmysłu wzroku
- określa czym są złudzenia optyczne
b) uczeń
- analizuje schematy budowy
- analizuje schemat przechodzenie fal świetlnych przez gałkę oczną
- doświadcza złudzeń optycznych
- określa sposoby korekty wad wzroku
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą

Narządy zmysłowe - ucho

Cele:
a) uczeń
- wymienia części ucha
- przypisuje częściom ucha odpowiednie funkcje
- analizuje schemat budowy
- analizuje typ energii rejestrowanej przez ucho i jej przekształcenia w tym narządzie
- opisuje działanie narządu Cortiego i błędnika
- wymienia zasady higieny słuchu
b) uczeń
- rozpoznaje na schemacie elementy budowy ucha
- odnajduje miejsca przekształcenia typu energii
- analizuje związek budowy i funkcji części ucha
c) uczeń
- kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan swojego zdrowia
- kształtuje naukowe podejście do własnego organizmu

Homeostaza w układzie nerwowym. Higiena układu nerwowego

Cele:
a) uczeń
- definiuje świadomość i podświadomość
- opisuje fazy snu
- definiuje stres, nerwicę, chorobę psychiczną
- opisuje formy wypoczynku
b) uczeń
- ocenia wpływ świadomości i podświadomości na funkcjonowanie człowieka
- ocenia wpływ snu na zapamiętywanie
- rozróżnia nerwice i choroby psychiczne i porównuje je
- dostosowuje formę wypoczynku do trybu życia i potrzeb osoby
c) uczeń
- kształtuje odpowiedzialność za zdrowie psychiczne własne i innych

 FIZYKA

Drgania i rozchodzenie się fal mechanicznych

Cele:
uczeń:
- wymienia podstawowe wielkości opisujące drgający ruch harmoniczny i falowy,
- potrafi odróżnić go od innych ruchów,
- potrafi wyjaśnić na czym polega zjawisko rezonansu mechanicznego i jaki ma wpływ na niektóre sytuacje życiowe,
- objaśnia mechanizm rozchodzenia się dźwięków i ich odbioru przez człowieka,
- ocenia wpływ infradźwięków i ultradźwięków na funkcjonowanie człowieka..

Ładunek, prawo Coulomba

Cele:
uczeń:
- definiuje i interpretuje podstawowe prawa dotyczące ładunku elektrycznego,
- potrafi wykazać, ze pole grawitacyjne jest niezwykle słabe w porównaniu z polem elektrycznym,
- potrafi podać przykłady zasady zachowania ładunku,
- potrafi podać przykłady zjawisk elektryzowania ciał z życia codziennego,
- ocenia zagrożenia towarzyszące wyładowaniom iskrowym, jonizacja powietrza, duża luminescencja łuku elektrycznego (może uszkodzić wzrok).

Praca w polu elektrostatycznym. Potencjał i energia pola. Dielektryki

Cele:
uczeń:
- rozumie i potrafi zastosować pojęcie potencjału do obliczania pracy i energii,
- definiuje i podaje przykłady pojęcia dipola w biologii,
- potrafi opisać zjawiska związane z polaryzacją dielektryka w polu elektrycznym,
- potrafi wyjaśnić dlaczego pole elektryczne zmienia się w obecności dielektryka,
- opisuje i wyjaśnia zjawiska związane z obecnością organizmów żywych w polu elektrycznym.

Napięcie i siła elektromotoryczna - SEM. Natężenie prądu

Cele
uczeń:
- potrafi określić, co to jest prąd elektryczny, natężenie i gęstość
- wie jaka jest przyczyna powstawania prądu elektrycznego,

Mikroskopowy obraz prądu elektrycznego

Cele:
uczeń:
- potrafi wyrazić gęstość prądu za pomocą prędkości unoszenia i koncentracji elektronów
- potrafi wyjaśnić "paradoks" żółwiego tępa unoszenia elektronów i błyskawicznego przenoszenia sygnału elektrycznego przy włączeniu prądu.

Opór elektryczny, czym jest i od czego zależy. Obwody elektryczne i pomiary elektryczne.

Cele:
uczeń:
- potrafi wyjaśnić wpływ oporu na wartość prądu w układzie, oraz od czego i w jaki sposób zleży opór elektryczny,
- ocenia czy opór ma pozytywny czy raczej negatywny wpływ na działalność człowieka,
- potrafi rozwiązywać zadania związane z rozpływem prądu,
- potrafi wyjaśnić na czym polega przepływ prądu elektryczny w elektrolitach,
- ocenia skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka (chemiczne i fizyczne),
- potrafi wskazać przykłady zastosowania prądu w medycynie,
- zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Pole magnetyczne. Przewodniki w polu magnetycznym

Cele:
uczeń:
- potrafi zdefiniować pole magnetyczne , opisać sposób doświadczalnego określenia kształtu linii pola magnetycznego,
- potrafi opisać i wyjaśnić wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe,
- ocenia zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z przesyłaniem energii elektrycznej
- potrafi wyjaśnić, na czym polega wirowość pola magnetycznego i dlaczego pole elektrostatyczne jest polem bezwirowym,
- potrafi podać przykłady i wyjaśnić zasadę działania niektórych przyrządów wykorzystujących oddziaływania magnetyczne w medycynie.

Magnetyki, Dia-, para-, i ferromagnetyki

Cele:
uczeń:
- rozumie i potrafi wyjaśnić dlaczego atom wytwarza pole magnetyczne a także zjawiska występujące w materiałach magnetycznych,

Indukcja elektromagnetyczna

Cele:
uczeń:
- rozumie i potrafi wyjaśnić dlaczego atom wytwarza pole magnetyczne a także zjawiska występujące w materiałach magnetycznych,.
- ocenia wpływ pole elektromagnetycznego na żywą przyrodę,

Fale elektromagnetyczne

Cele:
uczeń:
- potrafi opisać widmo fal elektromagnetycznych,
- potrafi opisać jakościowo mechanizm promieniowania fal elektromagnetycznych,
- wymienia w jakich urządzeniach zastosowano fale elektromagnetyczne i wyjaśnia jak działają te urządzenia
- ocenia, czy fale elektromagnetyczne rzeczywiście w negatywny sposób wpływają na człowieka,
- ocenia co powoduje, że są one bardziej szkodliwe.

Optyka. Obrazy optyczne - rozchodzenie się światła

Cele:
uczeń:
- potrafi zastosować prawa odbicia i załamania światła w protych zadaniach,
- potrafi narysować bieg promieni w celu konstrukcji obrazów w soczewkach.

Pryzmat i rozszczepienie światła

Cele:
uczeń:
- potrafi opisać przejście światła przez pryzmat,
- wyjaśnia, jak siatkówka oka reaguje na barwy,
- potrafi wyjaśnić, dlaczego widzimy trójwymiarowo.

Przyrządy Optyczne: lupa, luneta, mikroskop, oko

Cele:
uczeń:
- potrafi wymienić, jakie elementy optyczne wykorzystano w wymienionych przyrządach?
- rozumie i potrafi wyjaśnić zasadę działania tych przyrządów,
- zna zasady bezpiecznego posługiwanie się przyrządami optycznymi codziennego użytku, w których zastosowano światło laserowe.
- potrafi wyjaśnić, jak dokonuje się korekcji wzroku za pomocą okularów.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA / INFORMATYKA

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Lista pojęć:

 1. Pojęcie prezentacji multimedialnej.
 2. Sposoby udostępnienia prezentacji multimedialnych (pokaz, strona WWW, prezentacja audiowizualna on-line, transmisja on-line)
 3. Prezentacja podstawowych narzędzi służacych do tworzenia prezentacji multimedialnych (MS Power Point, Impress)
 4. Warsztaty z podstaw tworzenia prezentacji multimedialnych za pomocą ww. programów (klasa Iic - program Impress, pozostałe MS Power Point)

Budowanie witryn internetowych

Lista pojęć:

 1. Serwis internetowy jako dokument o strukturze rozproszonej
 2. Dokument tekstowy i hipertekstowy
 3. Pojęcie języka hipertekstowego i jego budowa
 4. Elementy języka hipertekstowego i znaczniki
 5. HTML jako podstawowy język deklarowania stron internetowych
 6. Formalna struktura dokumentu HTML
 7. Pojęcie i funkcje nagłówka i ciała dokumenty HTML.
 8. Pojęcie i funkcje atrybutów znaczników.
 9. Podstawowe znaczniki HTML służące do formatowania tekstu, osadzania ilustracji, deklarowania odnośników, tworzenia list.
 10. Publikowanie dokumentów HTML.
 11. Łączenie indywidualnych dokumentów w serwisy za pomocą odsyłaczy.

Tworzenie i edycja grafiki komputerowej

Lista pojęć:

 1. Dwa sposoby reprezentacji obrazu w komputerze za pomocą grafiki wektorowej i bitmapowej. Zalety i wady obu sposób reprezentacji
 2. Kompresja grafiki bitmapowej.
 3. Prezentacja podstawowych funkcjonalności programu GIMP, ajko profesjonalnego a równoczesnie darmowego narzędzia służącego do tworzenia i edycji grafiki komputerowej.
 4. Odręczne tworzenie prostych, jednokolorowych ilustracji.
 5. Wypełnianie zamkniętych obszarów za pomocą kolorów, deseni i gradientów
 6. Skanowanie i edycja tradycyjnych papierowych zdjęć i ilustracji
 7. Transformacje ilustracji za pomocą filtrów
 8. Łączenie elementów wielu graficznych za pomocą warstw

Tworzenie animacji komputerowych

Lista pojęć:

 1. Podstawowe sposoby tworzenia animacji komputerowych, nadających się do udostępniania poprzez serwisy WWW
 2. Tworzenie animowych plików JPG za pomocą edytora GIMP oraz języka skyptowego javascript
 3. Tworzenie animowanych GIF-ów za pomocą programów agifed95 oraz GIMP
 4. Wprowadzenie do animacji komputerowej w środowisku Macromedia Flash.- animacja poklatkowa, animacja po scieżce.
 5. Osadzanie publikacji Flash na stronie internetowej


Powyższe tematy realizowane są i będą w semestrze zimowym roku szkolnego 2004/05, głównie w pierwszej jego połowie.


 TEMATY PROJEKTÓW DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW
(zespół lub uczeń wybiera tylko jeden temat oznaczony literą z dowolnego działu oznaczonego liczbą rzymską, przy temacie symbole nauczyciela prowadzącego)

I. Fizyka w medycynie
a. Pokazy przykładów wykorzystywania fizyki w medycynie (LS)
b. Komputerowe badanie wzroku - technika, możliwości diagnostyczne (LS)
c. Metoda rezonansu magnetycznego w badaniu schorzeń mózgu i innych narządów ciała - technika, możliwości diagnostyczne (LS)
d. Metoda ultrasonografii w badaniu mózgu i narządów zmysłowych - technika, możliwości diagnostyczne (LS)

II. Prąd elektryczny i pole magnetyczne a organizm człowieka
a. Przeciwbólowe działanie pól magnetycznych (LS)
b. Impuls nerwowy jako forma przekazu informacji (UP)
c. Komórki zdolne do generowania impulsu nerwowego i ich znaczenie w życiu organizmu (UP)
d. Telefon komórkowy - wróg czy przyjaciel człowieka? (LS)
e. Dlaczego w organizmie człowieka spotykamy synapsy chemiczne a nie elektryczne? (UP)

III. Światło w oczach
a. Laser w leczeniu wad wzroku (LS i UP)
b. Widzenie stereoskopowe (anaglify) (WD)
c. Dlaczego malarz krajobrazów nie używa czarnej farby czyli rzecz o barwach. (UP)
d. Aparat fotograficzny sztucznym okiem?

IV. Dźwięki w środowisku człowieka
a) Czy komar hałasuje czyli kiedy mówimy o hałasie? (UP)
b) Wykorzystanie ultradźwięków w medycynie. (LS)
c) Dlaczego muzyka Mozarta wpływa kojąco na naszą zrujnowaną stresem psychikę? (UP)

IV. Zmysł równowagi i jego zależność od siły ciężkości
a) Czy w stanie nieważkości wiemy jak stoimy? (LS i UP)

Realizacja projektu

W realizacji projektu wyróżniamy pięć faz:

 1. Prezentacja przygotowanych tematów, zasad postępowania w realizacji projektu, terminarzu, kryteriów oceny prac końcowych.
 2. Ukonstytuowanie się zespołów uczniowskich, wybór tematów, uzgodnienie zakresu ich realizacji oraz przyjęcie określonych zadań przez członków zespołów.
 3. Realizacja projektów.
 4. Ocena wykonanych projektów
 5. Prezentacja projektów w klasach i na Festiwalu Nauki Sobieski 2005

Charakterystyka faz dostępna jest w wymienionej w załączniku literaturze.

Faza 2 i 3 wymagają konsultacji pozalekcyjnych nauczycieli prowadzących projekt.

Przewidujemy po 1 godzinie lekcyjnej konsultacji tygodniowo z biologii, fizyki, technologii informacyjnej/informatyki a więc w sumie 14 godzin z każdego przedmiotu. (do 17 grudnia br - 13 godzin).

Konsultacje poświęcone będą:

 • Wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących zakresu tematów do wyboru
 • Przygotowaniu, korekcie i ostatecznym uzgodnieniu planu pracy zespołu
 • Źródłom informacji przydatnych do realizacji danego tematu
 • Spisaniu i podpisaniu umów między uczniami a nauczycielem
 • Ewentualnej modyfikacji planu pracy (w skrajnym przypadku tematu pracy)
 • Przygotowaniu się uczniów do prezentacji pracy (próby prezentacji)

Faza 4 czyli ocena wykonanych projektów wymaga dużej ilości czasu. Szacujemy, że będzie ona trwała ok. 20 godzin (ok.15 prac z jednego oddziału klasowego x 4 x 0,3 h/1 projekt).

Ocenie podlegać będą:

 • Zgodność merytoryczna projektu z wybranym tematem max. 3 pkt
 • Trafność doboru treści max. 3 pkt
 • Innowacje i pomysłowość wykonania max. 3 pkt
 • Estetyka pracy max. 3 pkt
 • Umiejętność zaprezentowania pracy i odpowiadania na zadawane przez publiczność pytania max. 3 pkt

maksymalna suma 15 pkt

Kryteria punktowe oceny za projekt:

5-6 pkt - dopuszczający
7-9 pkt - dostateczny
10-11 pkt - dobry
12-13 pkt - bardzo dobry
14-15 pkt - celujący

Nie przewidujemy wystawiania ocen niedostatecznych za wykonany projekt. Ocenę niedostateczną może otrzymać jedynie uczeń, który nie wykonał żadnej pracy.

Harmonogram projektu

22.09.2004 - ogłoszenie tematów projektów oraz harmonogramu działań i kryteriów oceny prac

22.09.2004 - 15.10.2004 - ustalenie składu zespołów, wybór tematów

15.10.2004 - 23.10.2004 - sukcesywne podpisywanie kontraktów/umów między nauczycielem a uczniami

23.10.2004 - 07.01.2005 - realizacja projektów

10.01.2005 - 04.02.2005 - przegląd i ocena prac, przygotowania do prezentacji uczniowskich

10.02.2005 - pokaz najwyżej ocenionych prezentacji i projektów na Festiwalu Nauki Sobieski 2005

Ewaluacja projektu

Ocenimy efekty realizacji programu poprzez:

 • przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu czyli uczniów go realizujących,
 • przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród odbiorców prezentacji czyli publiczności festiwalowej,
 • zbadanie, czy realizacja projektu wpłynęła na poziom ocen końcoworocznych w stosunku do ocen semestralnych


Sposoby dokumentacji projektu

Realizację projektu dokumentować będziemy poprzez:

 • wypełnianie i gromadzenie dokumentów związanych z projektem (kontraktów, kart pracy, kart podziału zadań w zespole, sprawozdań zespołów),

 • prowadzenie list obecności uczniów na konsultacjach i pracach komisji oceniającej,

 • archiwizowanie projektów uczniowskich zapisanych na nośnikach elektronicznych (płytach CD, dyskietkach) lub też na foliach,

 • kronikę fotograficzną wydarzeń,

 • publikację najciekawszych prezentacji multimedialnych i witryn www w Internecie,

 • sporządzenie raportu końcowego z jego realizacji, przedstawionego następnie Radzie Pedagogicznej a także - do wglądu - Radzie Rodziców.

Kosztorys

lp  materiały/godziny pracy nauczyciela szacowany kosztw PLN
1 Elektroniczne nośniki informacji (CD)  (sztuk 60) 70,00
2 Folie z wydrukiem slajdów pochodzących z prezentacji 100,00
3 Kserokopie dokumentów projektowych 100,00
4 Amortyzacja i ewentualna naprawa sprzętu komputerowego i oprzyrządowania (skaner) 300,00
5 Konsultacje nauczycielskie 540,00
6 Godziny pracy w komisji oceniającej 900,00
7 Rzutnik do folii 700,00
8 Ewentualnie projektor multimedialny 7 000,00
 

Przewidywana suma

9 710,00

Środki własne wykorzystane przy realizacji projektu

1. Baza materialna szkoły:

 • dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem z Internetem,
 • pracownia biologiczna ze stanowiskiem komputerowym ze stałym łączem z Internetem,
 • pracownia fizyczna ze stanowiskiem komputerowym ze stałym łączem z Internetem
 • 4 stanowiska komputerowe ze stałym łączem w czytelni szkolnej,
 • dwa skanery,
 • projektor multimedialny,
 • zasoby biblioteczne, w tym prenumerowane czasopisma popularnonaukowe takie jak "Wiedza i Życie", "Świat Nauki", "Focus"

2. Praca wolontariuszy

 • dotychczasowa, społeczna praca nauczycieli zaangażowanych w projekt

3. Środki finansowe

 • dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

Załączniki

 1. karta pracy nr 1 - Kontrakt na wykonanie projektu
 2. karta pracy nr 2 - Ustalenie zasad pracy w zespole
 3. karta pracy nr 3 - Podział zadań w zespole
 4. karta pracy nr 5 - Plan prezentacji
 5. treść ogłoszenia dla uczniów

Literatura

 1. "Planowanie i pisanie projektów z elementami planowania strategicznego", K.Sekutowicz, K.Kozłowska, Z.Wejcman, Wyd. Boris,
 2. "Metoda projektów", E.Goźlińska, w Reforma kształcenia zawodowego,
 3. "O metodzie projektów w kształceniu zawodowym", T.Nowacki,
 4. "Wykorzystanie metody projektowej i korelacji międzyprzedmiotowych w nauczaniu informatyki i technologii informacyjnej", J.Wierzbicki, M.Wnukowicz,
 5. programy nauczania i plany nauczania biologii, fizyki, technologii informacyjnej i informatyki.

 

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl