- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

mgr Sławomir Olejnik, mgr Urszula Poziomek, mgr inż. Lidia Sobczak


Program autorski zajęć interdyscyplinarnych
z zastosowaniem metody projektu
dla uczniów klas pierwszych
LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie


Wstęp

Jednym z głównych priorytetów, wynikających ze standardów Kuratorium Oświaty i MENiS zaproponowanych przez Zespół Mierzenia Jakości Pracy naszej szkoły jest podniesienie poziomu i skuteczności nauczania, poprawa wizerunku szkoły wśród absolwentów szkół gimnazjalnych poprzez :
" zwiększenie wykorzystania bazy dydaktycznej szkoły (pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowej itp.),
" indywidualizację pracy z uczniem .
Nawiązując do tego priorytetu zdecydowaliśmy się na kontynuacje autorskiego projektu, realizowanego w ubiegłym roku szkolnym 2004/05, którego podstawowymi elementami są w/w działania.
Efekty naszej ubiegłorocznej pracy były satysfakcjonujące, ponieważ pozwoliły zintegrować wiedzę i umiejętności uczniowskie z różnych dziedzin nauki oraz wykorzystać umiejętności informatyczne do pracy własnej.
Najciekawsze prace uczniowie zaprezentowali podczas Festiwalu Nauki Sobieski 2005. Wybrane prace są dostępne dla uczniów i ich rodziców pod adresem www.ulapoz.waw.pl. Pozostałe prace stanowią również doskonałe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.
Raport końcowy z realizacji projektu oraz wnioski z niego wynikające zostały przez nas opracowane i przedstawione Dyrekcji szkoły i Radzie Pedagogicznej.
Kolejnym, pozytywnym skutkiem realizacji tego projektu jest koncepcja utworzenia w naszej szkole klasy medycznej z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, fizyki i chemii, gdzie realizacja programów nauczania będzie ściśle ze sobą skorelowana.
Ponadto nasze ubiegłoroczne działania spowodowały, że inni nauczyciele zdecydowali się na wzięcie udziału w konkursie na autorskie zajęcia pozalekcyjne.
Pozytywne doświadczenia ubiegłoroczne spowodowały, że w roku bieżącym zdecydowaliśmy się na rozszerzenie go dla klas pierwszych. Zaproponowaliśmy też uczniom klas pierwszych wspólne, skorelowane z realizacją programów nauczania biologii i fizyki hasło projektowe :


Człowiek i ruch

Zakres treści:

Projekt obejmuje swoim zasięgiem wiedzę i umiejętności z :

" biologii, dotyczące:
- budowy i funkcjonowania komórek mięśniowych,
- budowy i funkcjonowania mięśni szkieletowych, kości i stawów,
- wpływu pobudzenia nerwowego na funkcjonowanie tkanki mięśniowej,
- ruchu płynów ustrojowych, czyli krążenia w organizmie człowieka,
- schorzeń, których źródłem jest m.in. deficyt ruchu

" Fizyki, dotyczące:
- ruch i siły,
- opis ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych,
- oddziaływania mechaniczne i ich skutki,
- zasada zachowania pędu i zasady zachowania dynamiki,
- oddziaływania grawitacyjne i loty kosmiczne.

" technologii informacyjnej/informatyki w zakresie:
- zasad tworzenia prezentacji multimedialnych,
- zasad budowania witryn internetowych,
- zasad tworzenia animacji komputerowych,
- wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy o problemie.

" pro-zdrowotnej ścieżki edukacyjnej w zakresie:
- zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu człowieka,
- podnoszeniu stopnia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

" czytelniczo-medialnej ścieżki edukacyjnej w zakresie:
- korzystania z różnorodnych źródeł informacji i wytworzenia zaciekawienia zjawiskami w środowisku człowieka,
- samodzielnego oceniania i wyrabiania sobie poglądu na otaczającą rzeczywistość,
- oceniania wiarygodności tych źródeł,
- wykorzystywania technologii informacyjnych do przekazu informacji.

Cele programu (w wersji operacyjnej)

Uczeń :

1. rozwija umiejętność poszukiwania, analizowania, klasyfikowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł,
2. integruje wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy (przedmiotów nauczanych w szkole),
3. porównuje informacje z różnych źródeł i ocenia ich wiarygodność,
4. uzyskuje nowe, poza programowe wiadomości z dziedziny, która go interesuje (swobodny wybór tematu pracy),
5. zdobywa i doskonali umiejętności posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia prezentacji i witryn internetowych,
6. biegle posługuje się narzędziami do tworzenia atrakcyjnych form przekazywania wiedzy,
7. efektywnie wykorzystuje technologię informacyjną do prac własnych,
8. integruje wiedzę i umiejętności z 3 różnych przedmiotów szkolnych: biologii, fizyki, technologii informacyjnej,
9. rozwija umiejętność planowania, organizowania pracy własnej i oceniania jej efektów,
10. doskonali umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz twórczego rozwiązywania konfliktów, wynikających z różnicy stanowisk poprzez grupową pracę nad projektem,
11. rozwija cenną umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności w wystąpieniu publicznym,
12. zdobywa umiejętność oceny efektów pracy własnej (samooceny),
13. poznaje zastosowanie prezentacji multimedialnych w procesie przekazywania i zdobywania wiedzy i umiejętności.

Nauczyciel:

1. różnicuje formy pracy z uczniem,
2. zyskuje możliwość oceny pracy ucznia pod wieloma względami (różnicuje i urozmaica ocenianie),
3. zdobywa wartościowe i interesujące pomoce dydaktyczne w postaci prezentacji, witryn internetowych, animacji komputerowych,
4. dzieli się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami przedmiotów uczestniczących w projekcie,
5. podobnie jak uczeń, doskonali umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz twórczego rozwiązywania konfliktów, wynikających z różnicy stanowisk poprzez grupową pracę nad projektem,
6. doskonali umiejętność posługiwania się technologią informacyjną w pracy zawodowej,
7. kształtuje partnerski stosunek do ucznia poprzez wspólną pracę przy projekcie a także w komisji oceniającej efekty pracy,
8. poszerza, uaktualnia i doskonali swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu, którego naucza, integrując go z innymi przedmiotami.

Szkoła
1. dysponuje atrakcyjną ofertą programową zajęć pozalekcyjnych,
2. gwarantuje optymalne wykorzystanie swoich zasobów czyli pracowni komputerowych, stanowisk komputerowych w pracowniach fizycznej i biologicznej ze stałym dostępem do Internetu a także zasobów bibliotecznych, w tym prenumerowanych czasopism popularnonaukowych,
3. wdraża, dzięki swoim aktywnym pracownikom nowatorskie rozwiązania dydaktyczne, podnosząc przy tym poziom kształcenia,
4. udostępnia doświadczenia pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej i integrowaniem nauczania różnych przedmiotów nauczycielom z innych placówek oświatowych.

Uczestnicy programu

Uczniowie
Do uczestnictwa w programie/projekcie zaprosiliśmy uczniów oddziałów
" I D- plastycznego (35 osób)
" I E - muzycznego (34 osób)
" I T - turystycznego (38 osób)
W sumie 107 osób.
Tym razem do realizacji projektu wybraliśmy klasy o wysokim poziomie kreatywności, wyobraźni twórczej (klasy artystyczne) i stosunkowo wysokim stopniu zaangażowania (klasa turystyczna
Nauczyciele
dyplomowany nauczyciel biologii mgr Urszula Poziomek,
nauczyciel kontraktowy fizyki mgr Lidia Sobczak,
nauczyciel kontraktowy informatyki i technologii informacyjnej mgr Sławomir Olejnik.

Pozostali uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów
Występujący w charakterze odbiorców ostatecznych efektów pracy aktywnych uczestników projektu jako publiczność Festiwalu Nauki Sobieski 2006.

Czas realizacji programu

Czasem właściwej realizacji jest semestr zimowy i początek semestru letniego roku szkolnego 2005/2006.
Faza wstępna zrealizowana została w czerwcu i wrześniu br.
Końcowy etap programu czyli prezentacja projektów realizowany będzie w czasie trwania Festiwalu Nauki Sobieski 2006 (luty 2006).

Formy pracy

Program realizowany jest na:
" zajęciach własnych uczniów, realizowanych w domu,
" programowych zajęciach dydaktycznych z biologii, fizyki, technologii informacyjnej, realizowanych zgodnie z przyjętymi wcześniej i skoordynowanymi między przedmiotami planami pracy nauczycieli,
" zajęciach pozalekcyjnych z udziałem uczniów i nauczycieli w formie:
˘ Konsultacji, poświęconych :
- wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących zakresu materiału, właściwego dla danego
tematu,
- Poszukiwaniu, analizie, segregacji, klasyfikacji i przetwarzaniu odpowiednich informacji,
- sprawdzaniu poprawności merytorycznej kolejnych fragmentów pracy,
- wykorzystaniu wiedzy informatycznej i umiejętności obsługi komputera, skanera i innych urządzeń do stworzenia ostatecznej formy pracy,
˘ posiedzeń komisji oceniającej, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie oraz przedstawiciele klas, wybrani przez zespoły klasowe.
Uczniowie pracują w zespołach 2,3 lub 4-osobowych. Skład zespołu ustalany jest przez uczniów.

Metody pracy

Podstawową metodą pracy, wykorzystywaną w tym programie jest projekt, polegający na samodzielnej realizacji przez uczniów dużych zadań problemowych, w naszym przypadku zadań integrujących wybrany zasób wiedzy i umiejętności z trzech przedmiotów nauczania szkolnego,
z udziałem nauczycieli jako:
" odpowiedzialnych za ramy projektu,
" koordynatorów pracy,
" konsultantów,
" członków komisji oceniającej końcowe efekty pracy uczniów.

Ze względu na interdyscyplinarność konieczna jest faza wstępna, poprzedzająca właściwą realizację projektu.
Realizację fazy wstępnej rozpoczęliśmy już w czerwcu w ubiegłym roku szkolnym
i kontynuowaliśmy we wrześniu br.
Faza wstępna polega na:
" wyborze hasła przewodniego projektu,
" wyborze tematów zajęć dydaktycznych z przedmiotów przez nas nauczanych, przydatnych w realizacji projektu przez uczniów,
" koordynacji planów nauczania, tak, by wybrane tematy realizowane były w zbliżonych do siebie terminach,
" sformułowaniu tematów projektów do wyboru przez uczniów.

Hasło przewodnie projektu

Człowiek i ruch

Tematy zajęć dydaktycznych, przydatnych w realizacji projektu

Biologia
1. Związek budowy i funkcji tkanek mięśniowych
) uczeń:
- wymienia typy tkanek mięśniowych
- rozpoznaje na schematach tkanki mięsniowe
- rozpoznaje na schematach sarkomer (w skurczu i rozkurczu)
b) uczeń:
- porównuje budowę i funkcje róznych typów tkanek mięśniowych
- rysuje schematy budowy tkanek
- rysuje sarkomer w stanie skurczu i rozkurczu
- wyjaśnia działanie sarkomeru
- analizuje schematy
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą

2. Związek budowy i funkcji tkanki nerwowej
a) uczeń :
- wymienia składniki tkanki nerwowej
- lokalizuje tkankę w organizmie człowieka
- rozpoznaje schemat budowy neuronu
- wymienia elementy budowy neuronu, synapsy
b) uczeń:
- wyjaśnia mechanizm przewodzenia impulsu w neuronie
- analizuje schemat przewodzenia
- rysuje schemat budowy neuronu
- wyjaśnia działanie synapsy
- ocenia rolę neuroprzekażników w organizmie człowieka
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą


3. Przystosowania w budowie tkanek łącznych oporowych (kostnej i chrzęstnej) do pełnionych funkcji

a) uczeń
- wskazuje na miejsca występowania tkanek oporowych w organizmie człowieka
- wymienia rodzaje tkanek
- rozpoznaje na schematach tkanki kostną i chrzęstną (obraz w mikroskopie)
- wymienia funkcje tych tkanek
b) uczeń
- porównuje budowę i funkcje róznych typów tkanek oporowych
- analizuje schematy budowy
- znajduje związek między budową a funkcją
- rysuje schematy budowy tkanki kostnej i chrzęstnej
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą

4. Układ ruchu człowieka

a) uczeń
- wymienia elementy kostne budujące szkielet ludzki
- wymienia typy stawów
- wymienia typy mięśni
b) uczeń
- wyjaśnia działanie stawu
- wyjaśnia mechanizm pracy mięśnia szkieletowego
- wyjaśnia mechanizm powstawania zakwasów
c) uczeń
- kształtuje odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie własnego ciała

Fizyka

1. Wstęp do teorii względności i postulaty Einsteina. Dylatacja czasu. (cykl lekcji)

Uczeń :
- potrafi wyjaśnić na czym polega dylatacja czasu,
- potrafi przedstawić konsekwencje wynikające z postulatu Einsteina, że światło rozchodzi się ze skończoną prędkością oraz że prędkość ta jest jednakowa we wszystkich kierunkach,
- potrafi przytoczyć przykłady każdego z trzech efektów : wzrost masy, wydłużenie czasu, skrócenie długości,
- potrafi przygotować referat lub recenzję referatu o "podróż w czasie" od Roemera do Einsteina.

2, Czasoprzestrzeń.(cykl lekcji)

Uczeń :
- posługuje się pojęciami: zdarzenie, linia świata, oś czasowa, oś jednoczesności,
- potrafi zinterpretować czterowymiarową czasoprzestrzeń i przytoczyć przykłady z literatury współczesnej, inspirowane tym zagadnieniem.


2. Ruch jednostajny, prostoliniowy.

Uczeń :
- potrafi w konkretnych przypadkach przedstawić graficznie zależność od czasu, położenia, przemieszczenia, drogi i prędkości,
- potrafi argumentować, że brak ruchu oznaczałoby nicość i podawać przykłady sytuacji, w których brak ruchu jest tylko pozorny,
- pamięta cytat "panta rei" jako wyznanie poglądu filozofów na powszechność ruchów, na dostrzeganie ruchu nawet tam, gdzie nie jest on bezpośrednio zauważany,
- uczeń potrafi podać konkretne przykłady i przekonać innych w dyskusji ile ciekawych informacji można uzyskać z dwóch podstawowych wzorów na prędkość i drogę.

4. Ruch jednostajny zmienny, prostoliniowy.

Uczeń :
- potrafi zdefiniowac przyśpieszenie na konkretnych przykładach,
- potrafi poprawnie obliczać położenie i drogę przebytą przez różne pojazdy poruszające się z przyśpieszeniem,
- potrafi wskazać i uzasadnić przyczynę niebezpiecznych wypadków wynikających z nadmiernej szybkości,
- potrafi obliczać drogę hamowania przy różnych prędkościach i rozumie hasło "stop wariatom drogowym".

5. Ruch jednostajny po okręgu.

Uczeń:
- potrafi wskazać przykłady tego ruchu w swoim otoczeniu i posługiwać się wielkościami charakterystycznymi dla tego ruchu,
- potrafi przekonać innych, że zależności występujące w tym ruchu mają szerokie zastosowanie przy ruchu sond kosmicznych i satelitów oraz w życiu codziennym w ruchu pojazdów na zakrętach.

5. Zasady dynamiki Newtona i zasada zachowania pędu.

Uczeń :
- potrafi uzasadnić dlaczego możliwy jest ruch człowieka i rakiety kosmicznej,
- potrafi stosować prawo zachowania pędu w prostych zagadnieniach, szczególnie przy zderzeniach.

6. Siły bezwładności i siły w ruchu po okręgu.

Uczeń :
- potrafi podać przykłady występowania sił bezwładności, stosując pojęcie układu nieinercjalnego,
- potrafi wyróżnić siłę dośrodkową i odśrodkową w różnych przypadkach ruchu po okręgu.


7. Tarcie.

Uczeń :
- potrafi podać , jaka jest rola tarcia i gdzie jest ono korzystne, a gdzie niekorzystne,
- potrafi podać, jakie sposoby stosuje się do zmniejszenia i zwiększenia tarcia.

Powyższe tematy realizowane będą w semestrze zimowym roku szkolnego 2005/06.


Technologia informacyjna/informatyka

Z uwagi na brak zajęć z technologii informacyjnej w klasach biorących udział
w projekcie bazować będziemy na wiedzy i umiejętnościach z tego przedmiotu nabytych przez uczniów w gimnazjum.
Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz cotygodniowych konsultacji z nauczycielem informatyki.

Tematy projektów do wyboru przez uczniów

(zespół lub uczeń wybiera tylko jeden temat do realizacji)

1. Ruch we względnym świecie (prezentacja)
2. Jesteśmy w kontakcie czyli do czego jest nam potrzebne podłoże ? (eksperyment + prezentacja)
3. Kosmiczne podróże czyli jak pracują nasze mięśnie i kości w stanie nieważkości ? (prezentacja)
4. O ruchu i tarciu, o pędzie i katastrofach (eksperyment + prezentacja)
5. Jak przeżyć zakręt ? (prezentacje)
6. Puszyści a stawy czyli wpływ masy na tarcie (prezentacja)
7. Paraliż - czy jest szansa na ruch ? (prezentacja)

Do każdego z tematów zaproponujemy literaturę dodatkową.


Realizacja projektu

W realizacji projektu wyróżniamy pięć faz:
1. Prezentacja przygotowanych tematów, zasad postępowania w realizacji projektu, terminarzu, kryteriów oceny prac końcowych.
2. Ukonstytuowanie się zespołów uczniowskich, wybór tematów, uzgodnienie zakresu ich realizacji oraz przyjęcie określonych zadań przez członków zespołów.
3. Realizacja projektów.
4. Ocena wykonanych projektów.
5. Nagrodzenie autorów najwyżej ocenionych projektów dyplomami.
6. Prezentacja projektów w klasach i na Festiwalu Nauki Sobieski 2006.

Charakterystyka faz dostępna jest w wymienionej w załączniku literaturze.


Faza 2 i 3 wymagają konsultacji pozalekcyjnych nauczycieli prowadzących projekt.

Przewidujemy po 1 godzinie lekcyjnej konsultacji tygodniowo z biologii, fizyki, technologii informacyjnej a więc w sumie 14 godzin z każdego przedmiotu. (do 17 grudnia br - 13 godzin).
Konsultacje poświęcone będą:
˘ wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących zakresu tematów do wyboru,
˘ przygotowaniu, korekcie i ostatecznym uzgodnieniu planu pracy zespołu,
˘ źródłom informacji przydatnych do realizacji danego tematu,
˘ spisaniu i podpisaniu umów między uczniami a nauczycielem,
˘ udzielaniu porad dotyczących strony merytorycznej i formalnej projektu,
˘ ewentualnej modyfikacji planu pracy (w skrajnym przypadku tematu pracy),
˘ przygotowaniu się uczniów do prezentacji pracy (próby prezentacji).

Oprócz konsultacji w szkole proponujemy konsultacje przez Internet, poprzez witrynę internetową szkoły WWW.sobieski.edu.pl/forum przez cały czas trwania projektu.

Faza 4 czyli ocena wykonanych projektów wymaga dużej ilości uwagi i czasu. W celu sprawiedliwej oceny projektów powołamy komisję oceniającą, w skład której wchodzić będą wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt a także po 3 przedstawicieli zespołów klasowych.
Szacujemy (na podstawie naszych zeszłorocznych doświadczeń), że praca nad oceną będzie trwała 15 godzin (ok.15 prac z jednego oddziału klasowego x 3 x 0,3 h/1 projekt).


Kryteria oceny projektu

Ocenie podlegać będą:
˘ Zgodność merytoryczna projektu z wybranym tematem 0 - 2 pkt
˘ Trafność doboru treści 0 - 2 pkt
˘ Innowacje i pomysłowość wykonania 0 - 2 pkt
˘ Estetyka pracy 0 - 2 pkt
˘ Umiejętność zaprezentowania pracy i odpowiadania na zadawane
przez publiczność pytania 0 - 2 pkt
˘ Systematyczność pracy nad projektem, stwierdzana na podstawie konsultowanych, kolejnych etapów pracy przez zespół 0 - 5 pkt
maksymalna suma 15 pkt

Ostatni punkt został przez nas wprowadzony po raz pierwszy na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń : uczniowie, którzy konsultowali postęp prac osiągnęli zdecydowanie lepsze efekty i wyższą ocenę.


Kryteria punktowe oceny za projekt

5-6 pkt - dopuszczający
7-9 pkt - dostateczny
10-11 pkt - dobry
12-13 pkt - bardzo dobry
14-15 pkt - celujący

Nie przewidujemy wystawiania ocen niedostatecznych za wykonany projekt. Ocenę niedostateczną może otrzymać jedynie uczeń, który nie wykonał żadnej pracy.


Harmonogram projektu

˘ 22 09 2005 r - ogłoszenie tematów projektów oraz harmonogramu działań i kryteriów oceny prac
˘ 22 09 2005 - 7 10 2005 - ustalenie składu zespołów, wybór tematów
˘ 10 10 2005 - 21 10 2005- sukcesywne podpisywanie kontraktów/umów między nauczycielem a uczniami
˘ 24 10 2005 - 22 12 2006 r - realizacja projektów, konsultacje
˘ 2 01 2006 - 16 01 2006 - przegląd i ocena prac, przygotowania do prezentacji uczniowskich
˘ 6 - 10 02 2006 r - pokaz najwyżej ocenionych prezentacji i projektów na Festiwalu Nauki Sobieski 2006

Ewaluacja projektu

Ocenimy efekty realizacji programu poprzez:
" przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu czyli uczniów go realizujących,
" przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród odbiorców prezentacji czyli publiczności festiwalowej,
" zbadanie (we współpracy z Zespołem Mierzenia Jakości Pracy Szkoły), czy realizacja projektu wpłynęła na poziom ocen w klasach, które w nim uczestniczyły a także zbadamy poziom ich ocen w stosunku do klas nie uczestniczących w projekcie a realizujących program nauczania na tym samym poziomie.

Dokumentacja projektu

Realizację projektu dokumentować będziemy poprzez:
" wypełnianie i gromadzenie dokumentów związanych z projektem (kontraktów, kart pracy, kart podziału zadań w zespole, sprawozdań zespołów),
" prowadzenie list obecności uczniów na konsultacjach i pracach komisji oceniającej,
" archiwizowanie projektów uczniowskich zapisanych na nośnikach elektronicznych (płytach CD, dyskietkach) lub też na foliach,
" kronikę fotograficzną wydarzeń,
" publikację najciekawszych prezentacji multimedialnych i witryn www w Internecie,
" sporządzenie raportu końcowego z jego realizacji, przedstawionego następnie Radzie Pedagogicznej a także - do wglądu - Radzie Rodziców.

Kosztorys

lp materiały/godziny pracy nauczyciela szacowany koszt
w PLN
1 Elektroniczne nośniki informacji (CD) (sztuk 60) 70,00
2 Folie z wydrukiem slajdów pochodzących z prezentacji 100,00
3 Kserokopie dokumentów projektowych 100,00
4 Amortyzacja i ewentualna naprawa sprzętu komputerowego i oprzyrządowania (skaner) 300,00
5 Konsultacje nauczycielskie 412,5 PLN/nauczyciel, w sumie 1237,50 PLN (stawka za godzinę 27,50 brutto)
6 Godziny pracy w komisji oceniającej 412,5 PLN/nauczyciel, w sumie 1237 PLN (stawka za godzinę 27,50 brutto)

Srodki własne wykorzystane przy realizacji projektu

1. Baza materiałowa szkoły:
" dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem z Internetem,
" pracownia biologiczna ze stanowiskiem komputerowym ze stałym łączem z Internetem,
" pracownia fizyczna ze stanowiskiem komputerowym ze stałym łączem z Internetem
" 8 stanowisk komputerowych ze stałym łączem w czytelni szkolnej,
" dwa skanery,
" projektor multimedialny,
" zasoby biblioteczne, w tym prenumerowane czasopisma popularnonaukowe takie jak "Wiedza i Życie", "Świat Nauki", "Focus"
2. Praca wolontariuszy
" dotychczasowa, społeczna praca nauczycieli zaangażowanych w projekt
3. Środki finansowe
" dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

Załaczniki

1. karta pracy nr 1 - Kontrakt na wykonanie projektu
2. karta pracy nr 2 - Ustalenie zasad pracy w zespole
3. karta pracy nr 3 - Podział zadań w zespole
4. karta pracy nr 5 - Plan prezentacji


Literatura:

Literatura

5. "Planowanie i pisanie projektów z elementami planowania strategicznego", K.Sekutowicz, K.Kozłowska, Z.Wejcman, Wyd. Boris,
6. "Metoda projektów", E.Goźlińska, w Reforma kształcenia zawodowego,
7. "O metodzie projektów w kształceniu zawodowym", T.Nowacki,
8. "Wykorzystanie metody projektowej i korelacji międzyprzedmiotowych w nauczaniu informatyki i technologii informacyjnej", J.Wierzbicki, M.Wnukowicz,
9. programy nauczania i plany nauczania biologii, fizyki, technologii informacyjnej.


  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl