- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

mgr Wojciech Domalewski, mgr Urszula Poziomek, mgr inż. Lidia Sobczak


Program autorski zajęć interdyscyplinarnych
z zastosowaniem metody projektu
dla uczniów klas drugich
LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie


Wstęp

Jednym z głównych priorytetów, wynikających ze standardów Kuratorium Oświaty i MENiS zaproponowanych przez Zespół Mierzenia Jakości Pracy naszej szkoły jest podniesienie poziomu i skuteczności nauczania, poprawa wizerunku szkoły wśród absolwentów szkół gimnazjalnych poprzez :
" zwiększenie wykorzystania bazy dydaktycznej szkoły (pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowej itp.),
" indywidualizację pracy z uczniem .
Nawiązując do tego priorytetu zdecydowaliśmy się na kontynuacje autorskiego projektu, realizowanego w ubiegłym roku szkolnym 2004/05, którego podstawowymi elementami są w/w działania.
Efekty naszej ubiegłorocznej pracy były satysfakcjonujące, ponieważ pozwoliły zintegrować wiedzę i umiejętności uczniowskie z różnych dziedzin nauki oraz wykorzystać umiejętności informatyczne do pracy własnej.
Najciekawsze prace uczniowie zaprezentowali podczas Festiwalu Nauki Sobieski 2005. Wybrane prace są dostępne dla uczniów i ich rodziców pod adresem www.ulapoz.waw.pl. Pozostałe prace stanowią również doskonałe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.
Raport końcowy z realizacji projektu oraz wnioski z niego wynikające zostały przez nas opracowane i przedstawione Dyrekcji szkoły.
Kolejnym, pozytywnym skutkiem realizacji tego projektu jest koncepcja utworzenia w naszej szkole klasy medycznej z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, fizyki i chemii, gdzie realizacja programów nauczania będzie ściśle ze sobą skorelowana.
Ponadto nasze ubiegłoroczne działania spowodowały, że inni nauczyciele zdecydowali się na wzięcie udziału w konkursie na autorskie zajęcia pozalekcyjne.
Zdecydowaliśmy się zgłosić nasz projekt do projektu "Superbelfer", ponieważ nasze działania są innowacyjne, kreatywne i podnoszą jakość pracy szkoły poprzez stosowanie różnorodnych form pracy z uczniem, uatrakcyjniających ofertę edukacyjną.
Umożliwiają także uczniom zdobywanie satysfakcjonujących ocen za prace zgodne z jego talentami i zainteresowaniami.
Innowacyjność projektu polega również na zdobywaniu zintegrowanej wiedzy z przedmiotów biologia i fizyka i praktycznym wykorzystywaniu do nauki tych przedmiotów technologii informacyjnej.
Kontynuujemy projekt dla uczniów klas drugich pod zmienionym, skorelowanym z realizacją programów nauczania biologii i fizyki hasłem projektowym :


Brudna ropa czy czysta energia - wybór należy do nas

Zakres tresci

Program obejmuje swoim zasięgiem wiedzę i umiejętności z :

" biologii, dotyczące:
- klasyfikacji zasobów środowiska
- degradacji środowiska (powietrze, woda, gleba), wynikającej ze stosowania
konwencjonalnych źródeł energii,
- alternatywnych źródeł energii, wykorzystywanych przez człowieka

" Fizyki, dotyczące:
- różnorodnych form energii i jej przemian,
- fal elektromagnetycznych jako sposobu przenoszenia energii,
- niekonwencjonalnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania,
- energia jądrowa i promieniowanie jądrowe,
- Układ Słoneczny i elementy kosmologii,
- narzędzi współczesnej fizyki i ich zastosowania,
- rozumienia związku fizyki z innymi naukami przyrodniczymi oraz techniką,
- poznania metod badawczych i narzędzi współczesnej fizyki,
- umiejętności prezentowania wyników własnych obserwacji, eksperymentów, przemyśleń.

" technologii informacyjnej/informatyki w zakresie:
- zasad tworzenia prezentacji multimedialnych,
- zasad budowania witryn internetowych,
- zasad tworzenia animacji komputerowych,
- wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy o problemie.

" ekologicznej ścieżki edukacyjnej w zakresie:
- zagrożeń dla środowiska, wynikających z niewłaściwego stosowania różnorodnych form energii przez człowieka,
- dbania o środowisko życia człowieka, o zdrowie własne i innych, o stan przyrody.

" pro-zdrowotnej ścieżki edukacyjnej w zakresie:
- zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu człowieka,
- podnoszeniu stopnia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

" czytelniczo-medialnej w zakresie:
- korzystania z różnorodnych źródeł informacji i wytworzenia zaciekawienia zjawiskami w środowisku człowieka,
- samodzielnego oceniania i wyrabiania sobie poglądu na otaczającą rzeczywistość,
- oceniania wiarygodności różnych źródeł informacji,
- wykorzystywania technologii informacyjnych do gromadzenia, przetwarzania i przekazu informacji.


Cele programu w wersji operacyjnej

Uczeń :

1. rozwija umiejętność poszukiwania, analizowania, klasyfikowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł,
2. integruje wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy (przedmiotów nauczanych w szkole),
3. porównuje informacje z różnych źródeł i ocenia ich wiarygodność,
4. uzyskuje nowe, poza programowe wiadomości z dziedziny, która go interesuje (swobodny wybór tematu pracy),
5. zdobywa i doskonali umiejętności posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia prezentacji i witryn internetowych,
6. biegle posługuje się narzędziami do tworzenia atrakcyjnych form przekazywania wiedzy,
7. efektywnie wykorzystuje technologię informacyjną do prac własnych,
8. integruje wiedzę i umiejętności z 3 różnych przedmiotów szkolnych: biologii, fizyki, technologii informacyjnej,
9. rozwija umiejętność planowania, organizowania pracy własnej i oceniania jej efektów,
10. doskonali umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz twórczego rozwiązywania konfliktów, wynikających z różnicy stanowisk poprzez grupową pracę nad projektem,
11. rozwija cenną umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności w wystąpieniu publicznym,
12. zdobywa umiejętność oceny efektów pracy własnej (samooceny),
13. poznaje zastosowanie prezentacji multimedialnych w procesie przekazywania i zdobywania wiedzy i umiejętności.

Nauczyciel:

1. różnicuje formy pracy z uczniem,
2. zyskuje możliwość oceny pracy ucznia pod wieloma względami (różnicuje i urozmaica ocenianie),
3. zdobywa wartościowe i interesujące pomoce dydaktyczne w postaci prezentacji, witryn internetowych, animacji komputerowych,
4. dzieli się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami przedmiotów uczestniczących w projekcie,
5. podobnie jak uczeń, doskonali umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz twórczego rozwiązywania konfliktów, wynikających z różnicy stanowisk poprzez grupową pracę nad projektem,
6. doskonali umiejętność posługiwania się technologią informacyjną w pracy zawodowej,
7. kształtuje partnerski stosunek do ucznia poprzez wspólną pracę przy projekcie a także w komisji oceniającej efekty pracy,
8. poszerza, uaktualnia i doskonali swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu, którego naucza, integrując go z innymi przedmiotami.

Szkoła
1. dysponuje atrakcyjną ofertą programową zajęć pozalekcyjnych,
2. gwarantuje optymalne wykorzystanie swoich zasobów czyli pracowni komputerowych, stanowisk komputerowych w pracowniach fizycznej i biologicznej ze stałym dostępem do Internetu a także zasobów bibliotecznych, w tym prenumerowanych czasopism popularnonaukowych,
3. wdraża, dzięki swoim aktywnym pracownikom nowatorskie rozwiązania dydaktyczne, podnosząc przy tym poziom kształcenia,
4. udostępnia efekty i doświadczenia z pracy własnych nauczycieli pracownikom innych jednostek oświatowych.

Uczestnicy programu

Uczniowie
Do uczestnictwa w programie/projekcie zaprosiliśmy uczniów oddziałów
" II D - plastycznego (34 osób)
" II E - muzycznego (32 osoby)
" II F - muzyczno-plastycznego (34 osób).
W sumie 100 osób.
Tym razem do realizacji projektu wybraliśmy klasy o wysokim poziomie kreatywności, wyobraźni twórczej i stosunkowo wysokim stopniu zaangażowania.

Nauczyciele
dyplomowany nauczyciel biologii mgr Urszula Poziomek,
nauczyciel kontraktowy fizyki mgr Lidia Sobczak,
nauczyciel kontraktowy informatyki i technologii informacyjnej mgr Wojciech Domalewski.

Pozostali uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów
Występujący w charakterze odbiorców ostatecznych efektów pracy aktywnych uczestników projektu jako publiczność Festiwalu Nauki Sobieski 2006.

Czas realizacji

Czasem właściwej realizacji jest semestr zimowy i początek semestru letniego roku szkolnego 2005/2006.
Faza wstępna zrealizowana została w czerwcu i wrześniu br.
Końcowy etap programu czyli prezentacja projektów realizowany będzie w czasie trwania Festiwalu Nauki Sobieski 2006 (luty 2006).

Formy pracy

Program realizowany jest na:
" zajęciach własnych uczniów, realizowanych w domu,
" programowych zajęciach dydaktycznych z biologii, fizyki, technologii informacyjnej, realizowanych zgodnie z przyjętymi wcześniej i skoordynowanymi między przedmiotami planami pracy nauczycieli,
" zajęciach pozalekcyjnych z udziałem uczniów i nauczycieli w formie:
˘ Konsultacji, poświęconych :
- wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących zakresu materiału, właściwego dla danego
tematu,
- Poszukiwaniu, analizie, segregacji, klasyfikacji i przetwarzaniu odpowiednich informacji,
- sprawdzaniu poprawności merytorycznej kolejnych fragmentów pracy,
- wykorzystaniu wiedzy informatycznej i umiejętności obsługi komputera, skanera i innych urządzeń do stworzenia ostatecznej formy pracy,
˘ posiedzeń komisji oceniającej, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie oraz przedstawiciele klas, wybrani przez zespoły klasowe.
Uczniowie pracują w zespołach 2,3 lub 4-osobowych. Skład zespołu ustalany jest przez uczniów.

Metody pracy

Podstawową metodą pracy, wykorzystywaną w tym programie jest projekt, polegający na samodzielnej realizacji przez uczniów dużych zadań problemowych, w naszym przypadku zadań integrujących wybrany zasób wiedzy i umiejętności z trzech przedmiotów nauczania szkolnego,
z udziałem nauczycieli jako:
" odpowiedzialnych za ramy projektu,
" koordynatorów pracy,
" konsultantów,
" członków komisji oceniającej końcowe efekty pracy uczniów.

Ze względu na interdyscyplinarność konieczna jest faza wstępna, poprzedzająca właściwą realizację projektu.
Realizację fazy wstępnej rozpoczęliśmy już w czerwcu w ubiegłym roku szkolnym
i kontynuowaliśmy we wrześniu br.
Faza wstępna polega na:
" wyborze hasła przewodniego projektu,
" wyborze tematów zajęć dydaktycznych z przedmiotów przez nas nauczanych, przydatnych w realizacji projektu przez uczniów,
" koordynacji planów nauczania, tak, by wybrane tematy realizowane były w zbliżonych do siebie terminach,
" sformułowaniu tematów projektów do wyboru przez uczniów,
" przeprowadzeniu lekcji szkoleniowej, dotyczącej sposobu przygotowania prezentacji wraz z demonstracją najlepszych ubiegłorocznych projektów.

Hasło przewodnie projektu


Brudna ropa czy czysta energia - wybór należy do nas


Tematy zajec dydaktycznych, przydatnych w realizacji projektu


Biologia

1. Ekosystem - krążenie materii i przepływ energii

uczeń
- podaje definicję ekosystemu
- wyróznia typy ekosystemów
- charakteryzuje typy ekosystemów
- opisuje przepływ energii i obieg materii
b)uczeń
- rysuje sieci pokarmowe ekosystemów różnego typu
- analizuje schemat obiegu materii i przepływu materii
- konstruuje schemat ekosystemu cudzożywnego
- wyjaśnia różnice między schematem ekosystemu samo- i cudzożywnego
c)uczeń
- kształtuje postawę badawczą

2. Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Powietrze jako źródło energii.

a) uczeń
- wymienia niekorzystne zjawiska
- definiuje pojęcia smogu, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego
- rozróżnia przyczyny poszczególnych zjawisk
- opisuje wykorzystanie ruchów powietrza jako źródła energii.
b) uczeń
- charakteryzuje zjawiska
- rysuje schematy ilustrujące te zjawiska
- przewiduje dalsze skutki tych zjawisk bez ich ograniczenia
c) uczeń
- kształtuje własną odpowiedzialność za stan środowiska
- kształtuje umiejętność samodzielnej pracy i prezentacji jej efektów


3. Rola wody w życiu człowieka i organizmów.

a) uczeń
- wymienia cechy fizyko- chemiczne wody
- rozpoznaje podstawowe elementy cyklu hydrologicznego
- wyjaśnia działanie cyklu
- wymienia najważniejsze funkcje wody w komórce i organizmie
- wymienia rolę wody jako źródła czystej energii
b) uczeń
- rysuje schemat cyklu krążenia wody
- charakteryzuje poszczególne jego elementy
- dowodzi fundamentalnego znaczenia wody w przyrodzie
c) uczeń
- kształtuje postawę badawczą
- kształtuje współodpowiedzialność za stan środowiska

4. Ochrona środowiska przed odpadami i wykorzystanie odpadów jako źródła energii.

a) uczeń
- definiuje pojęcie odpad
- wymienia rodzaje odpadów
- wymienia odpady podlegające selekcji
- podaje, czym jest bioreaktor i kompostownia
- określa, w jaki sposób kompostownia może stać się źródłem energii
- wymienia zasady konstrukcji prawidłowo funkcjonującego wysypiska
- b) uczeń
- rysuje schemat wysypiska
- porównuje kompostownie z bioreaktorami
- charakteryzuje sposoby uzdatniania odpadów rożnych rodzajów
- ocenia przydatność sortowania odpadów
c) uczeń
- kształtuje poczucie odpowiedzialności własnej za stan środowiska
Fizyka

1. Energia w służbie człowieka. Przegląd poznanych form energii.

Uczeń :
- podaje przykłady róznych form energii i wskazuje sytuacje, w których zachodzą jej przemiany
- rozpoznaje symbole w zapisie matematycznym wyrażającym rózne formy energii,
- podaje przykłady odnawialnych źródeł energii (energia wiatru, fal, pochodzenia biologicznego, energia wodna i ogniwa paliwowe) i sposoby ich wykorzystania,

2. Energia w teorii względności. Równoważność masy i energii. (cykl lekcji)

Uczeń :
- wykazuje, że wzory relatywistyczne są podstawą w działaniu technik jądrowych oraz budowy potężnych urządzeń fizyki subatomowej,
- kojarzy równanie E = mc2 z osobą A. Einsteina i przekonuje laika o konsekwencjach jego odkrycia.

3. Elementy fizyki jądrowej. (cykl lekcji)

Uczeń :
- zna pojęcia : jądro, nukleony, reakcje jądrowe, ubytek masy, reakcje rozpadu, reakcje syntezy,
- podaje treść pojęcia energia wiązań i potrafi uzasadnić różnice między reakcją rozpadu a reakcja syntezy,
- interpretuje wykres zależności energii wiązań (na nukleon) od masy atomowej,
- odczytuje proste zapisy reakcji jądrowych i rozumie ich znaczenie,
- rozwiązuje proste problemy, dotyczące energii uwalnianej podczas reakcji jądrowych,
- potrafi wskazać przykłady zastosowania technik jądrowych w różnych dziedzinach życia,
- zna sposoby ochrony radiologicznej i dozymetrii,
- dostrzega niebezpieczeństwa gromadzenia odpadów promieniotwórczych,
- widzi podobieństwa i różnice między reaktorem a bombą atomową i potrafi uzasadnić, dlaczego
społeczeństwa obawiają się niesprawnych elektrowni jądrowych,
- potrafi opisać ogólny schemat budowy elektrowni jądrowej
- potrafi wskazać przykłady innego niż w elektrowniach jądrowych wykorzystania
kontrolowanych procesów jądrowych.

4. Słońce jako źródło energii (cykl lekcji)

Uczeń :
- potrafi wyjaśnić , że energia cieplna pochodząca ze Słońca, jak i ta z wnętrza Ziemi ma swoje źródło w przemianach jądrowych,
- potrafi interpretować zapis reakcji syntezy zachodzących w Słońcu,
- szacuje , jaki procent energii słonecznej powinien docierać do Ziemi,
- potrafi podać przykłady źródeł i odbiorników energii przenoszonej przez fale elektromagnetyczne o różnej częstotliwości.


Technologia informacyjna/informatyka

Tworzenie prezentacji multimedialnych
Lista pojęć
1. Pojęcie prezentacji multimedialnej.
2. Sposoby udostępnienia prezentacji multimedialnych (pokaz, strona WWW, prezentacja audiowizualna on-line, transmisja on-line)
3. Prezentacja podstawowych narzędzi służacych do tworzenia prezentacji multimedialnych (MS Power Point, Impress)
4. Warsztaty z podstaw tworzenia prezentacji multimedialnych za pomocą ww. programów (klasa Iic - program Impress, pozostałe MS Power Point)


Budowanie witryn internetowych
Lista pojęć

1. Serwis internetowy jako dokument o strukturze rozproszonej
2. Dokument tekstowy i hipertekstowy
3. Pojęcie języka hipertekstowego i jego budowa
4. Elementy języka hipertekstowego i znaczniki
5. HTML jako podstawowy język deklarowania stron internetowych
6. Formalna struktura dokumentu HTML
7. Pojęcie i funkcje nagłówka i ciała dokumenty HTML.
8. Pojęcie i funkcje atrybutów znaczników.
9. Podstawowe znaczniki HTML służące do formatowania tekstu, osadzania ilustracji, deklarowania odnośników, tworzenia list.
10. Publikowanie dokumentów HTML.
11. Łączenie indywidualnych dokumentów w serwisy za pomocą odsyłaczy.

Tworzenie i edycja grafiki komputerowej
Lista pojęć

1. Dwa sposoby reprezentacji obrazu w komputerze za pomocą grafiki wektorowej i bitmapowej. Zalety i wady obu sposób reprezentacji
2. Kompresja grafiki bitmapowej.
3. Prezentacja podstawowych funkcjonalności programu GIMP, ajko profesjonalnego a równoczesnie darmowego narzędzia służącego do tworzenia i edycji grafiki komputerowej.
4. Odręczne tworzenie prostych, jednokolorowych ilustracji.
5. Wypełnianie zamkniętych obszarów za pomocą kolorów, deseni i gradientów
6. Skanowanie i edycja tradycyjnych papierowych zdjęć i ilustracji
7. Transformacje ilustracji za pomocą filtrów
8. Łączenie elementów wielu graficznych za pomocą warstw

Tworzenie animacji komputerowych
Lista pojęć

1. Podstawowe sposoby tworzenia animacji komputerowych, nadających się do udostępniania poprzez serwisy WWW
2. Tworzenie animowych plików JPG za pomocą edytora GIMP oraz języka skryptowego Java script
3. Tworzenie animowanych GIF-ów za pomocą programów agifed95 oraz GIMP
4. Wprowadzenie do animacji komputerowej w środowisku Macromedia Flash.- animacja poklatkowa, animacja po scieżce.
5. Osadzanie publikacji Flash na stronie internetowej

Powyższe tematy realizowane będą w semestrze zimowym roku szkolnego 2004/05.


Tematy projektow do wyboru przez uczniow


(zespół lub uczeń wybiera tylko jeden temat do realizacji)

1. Można bez ropy czyli o ekologicznych środkach transportu (prezentacja).
2. Tanio i czysto - budujemy model niekonwencjonalnej elektrowni (model + prezentacja).
3. Skąd czerpać brakującą energię ? (prezentacja).
4. Katastrofy ekologiczne w energetyce (prezentacja).
5. Elektrownie jądrowe - bomba atomowa w kagańcu (prezentacja + plan dyskusji).
6. Darmowa energia czyli budujemy sobie wiatrak (model + prezentacja).
7. Roślina kolektorem słonecznym ?(prezentacja)
8. Albatros - żywy dwupłatowiec ? (model + prezentacja).


Realizacja projektu


W realizacji projektu wyróżniamy pięć faz:
1. Prezentacja przygotowanych tematów, zasad postępowania w realizacji projektu, terminarzu, kryteriów oceny prac końcowych.
2. Ukonstytuowanie się zespołów uczniowskich, wybór tematów, uzgodnienie zakresu ich realizacji oraz przyjęcie określonych zadań przez członków zespołów.
3. Realizacja projektów.
4. Ocena wykonanych projektów.
5. Nagrodzenie autorów najwyżej ocenionych projektów dyplomami.
6. Prezentacja projektów w klasach i na Festiwalu Nauki Sobieski 2006.

Charakterystyka faz dostępna jest w wymienionej w załączniku literaturze.

Faza 2 i 3 wymagają konsultacji pozalekcyjnych nauczycieli prowadzących projekt.

Przewidujemy po 1 godzinie lekcyjnej konsultacji tygodniowo z biologii, fizyki, technologii informacyjnej a więc w sumie 15 godzin z każdego przedmiotu.
Konsultacje poświęcone będą:
˘ wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących zakresu tematów do wyboru,
˘ przygotowaniu, korekcie i ostatecznym uzgodnieniu planu pracy zespołu,
˘ źródłom informacji przydatnych do realizacji danego tematu,
˘ spisaniu i podpisaniu umów między uczniami a nauczycielem,
˘ udzielaniu porad dotyczących strony merytorycznej i formalnej projektu,
˘ ewentualnej modyfikacji planu pracy (w skrajnym przypadku tematu pracy),
˘ przygotowaniu się uczniów do prezentacji pracy (próby prezentacji).

Oprócz konsultacji w szkole proponujemy konsultacje przez Internet, poprzez witrynę internetową szkoły WWW.sobieski.edu.pl/forum przez cały czas trwania projektu.

Faza 4 czyli ocena wykonanych projektów wymaga dużej ilości uwagi i czasu. W celu sprawiedliwej oceny projektów powołamy komisję oceniającą, w skład której wchodzić będą wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt a także po 3 przedstawicieli zespołów klasowych.
Szacujemy (na podstawie naszych zeszłorocznych doświadczeń), że praca nad oceną będzie trwała 15 godzin (ok.15 prac z jednego oddziału klasowego x 3 x 0,3 h/1 projekt).

Kryteria oceny projektu


Ocenie podlegać będą:
˘ Zgodność merytoryczna projektu z wybranym tematem 0 - 2 pkt
˘ Trafność doboru treści 0 - 2 pkt
˘ Innowacje i pomysłowość wykonania 0 - 2 pkt
˘ Estetyka pracy 0 - 2 pkt
˘ Umiejętność zaprezentowania pracy i odpowiadania na zadawane
przez publiczność pytania 0 - 2 pkt
˘ Systematyczność realizacji etapów projektu, stwierdzana na podstawie uczestnictwa zespołów w konsultacjach 0 - 5 pkt
maksymalna suma 15 pkt

Ostatni punkt został przez nas wprowadzony po raz pierwszy na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń : uczniowie, którzy konsultowali postęp prac osiągnęli zdecydowanie lepsze efekty i wyższą ocenę.

Kryteria punktowe oceny za projekt

5-6 pkt - dopuszczający
7-9 pkt - dostateczny
10-11 pkt - dobry
12-13 pkt - bardzo dobry
14-15 pkt - celujący

Nie przewidujemy wystawiania ocen niedostatecznych za wykonany projekt. Ocenę niedostateczną może otrzymać jedynie uczeń, który nie wykonał żadnej pracy.

Harmonogram projektu


˘ 25 09 2005 r - ogłoszenie tematów projektów oraz harmonogramu działań i kryteriów oceny prac
˘ 22 09 2005 - 14 10 2005 - ustalenie składu zespołów, wybór tematów
˘ 17 10 2005 - 21 10 2005- sukcesywne podpisywanie kontraktów/umów między nauczycielem a uczniami
˘ 24 10 2005 - 22 12 2006 r - realizacja projektów
˘ 2 01 2006 - 16 01 2006 - przegląd i ocena prac, przygotowania do prezentacji uczniowskich
˘ 6 - 10 02 2006 r - pokaz najwyżej ocenionych prezentacji i projektów na Festiwalu Nauki Sobieski 2006

Ewaluacja projektu


Ocenimy efekty realizacji programu poprzez:
" przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu czyli uczniów go realizujących,
" przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród odbiorców prezentacji czyli publiczności festiwalowej,
" pomiar wpływu realizacji projektu na średnią ocen z biologii, fizyki i technologii informacyjnej (zadanie realizowane przez Zespół Pomiaru Jakości Pracy Szkoły).

Sposoby dokumentacji projektu


Realizację projektu dokumentować będziemy poprzez:
" wypełnianie i gromadzenie dokumentów związanych z projektem (kontraktów, kart pracy, kart podziału zadań w zespole, sprawozdań zespołów),
" prowadzenie list obecności uczniów na konsultacjach i pracach komisji oceniającej,
" archiwizowanie projektów uczniowskich zapisanych na nośnikach elektronicznych (płytach CD, dyskietkach) lub też na foliach,
" kronikę fotograficzną wydarzeń,
" publikację najciekawszych prezentacji multimedialnych i witryn www w Internecie,
" sporządzenie raportu końcowego z jego realizacji, przedstawionego następnie Radzie Pedagogicznej a także - do wglądu - Radzie Rodziców.

Kosztorys


lp materiały/godziny pracy nauczyciela szacowany koszt
w PLN
1 Elektroniczne nośniki informacji (CD) (sztuk 60) 70,00
2 Folie z wydrukiem slajdów pochodzących z prezentacji 100,00
3 Kserokopie dokumentów projektowych 100,00
4 Amortyzacja i ewentualna naprawa sprzętu komputerowego i oprzyrządowania (skaner) 300,00
5 Konsultacje nauczycielskie 412,5 PLN/nauczyciel, w sumie 1237,50 PLN (stawka za godzinę 27,50 brutto)
6 Godziny pracy w komisji oceniającej 412,5 PLN/nauczyciel, w sumie 1237 PLN (stawka za godzinę 27,50 brutto)


Srodki wlasne wykorzystane przy realizacji projektu


1. Baza materialna szkoły:
" dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem z Internetem,
" pracownia biologiczna ze stanowiskiem komputerowym ze stałym łączem z Internetem,
" pracownia fizyczna ze stanowiskiem komputerowym ze stałym łączem z Internetem
" 4 stanowiska komputerowe ze stałym łączem w czytelni szkolnej,
" dwa skanery,
" projektor multimedialny,
" zasoby biblioteczne, w tym prenumerowane czasopisma popularnonaukowe takie jak "Wiedza i Życie", "Świat Nauki", "Focus"
2. Praca wolontariuszy
" dotychczasowa, społeczna praca nauczycieli zaangażowanych w projekt
3. Środki finansowe
" dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

Zalaczniki


1. karta pracy nr 1 - Kontrakt na wykonanie projektu
2. karta pracy nr 2 - Ustalenie zasad pracy w zespole
3. karta pracy nr 3 - Podział zadań w zespole
4. karta pracy nr 5 - Plan prezentacji


Literatura


5. "Planowanie i pisanie projektów z elementami planowania strategicznego", K.Sekutowicz, K.Kozłowska, Z.Wejcman, Wyd. Boris,
6. "Metoda projektów", E.Goźlińska, w Reforma kształcenia zawodowego,
7. "O metodzie projektów w kształceniu zawodowym", T.Nowacki,
8. "Wykorzystanie metody projektowej i korelacji międzyprzedmiotowych w nauczaniu informatyki i technologii informacyjnej", J.Wierzbicki, M.Wnukowicz,
9. programy nauczania i plany nauczania biologii, fizyki, technologii informacyjnej.

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl