- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

Plan pracy wychowawczej (klasa III)

Temat główny: Dobre komunikowanie się

1. Twoje - moje argumenty.

Treść: ustalenie kontrowersyjnego tematu dyskusji np. ..........................(do ustalenia przez klasę), podzielenie losowo klasy na dwa zespoły - jeden jest za, drugi jest przeciw, ustalenie stanowisk zespołów, spisanie przez każdy zespół argumentów na rzecz ich stanowiska, wymienienie się wzajemne argumentami, głośna analiza argumentów - obiektywna i rzeczowa (uczestnicy "zapominają" o swoim stanowisku), wybór przez zespoły 3 najlepszych argumentów "przeciwników", ustalenie wspólnego stanowiska, zapisanie go.

Metody: praca w grupach, burza mózgów, prezentacja.


2. Negocjacja - konstruktywna metoda rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Treść: czym jest negocjacja i kiedy jest przydatna , podstawowe zasady przestrzegane w negocjacji czyli jak być dobrym negocjatorem, gra "kupowanie strusich jaj".

Metody: praca w grupach, burza mózgów, prezentacja, praca w dwójkach pod okiem obserwatora (praca z kartą obserwacji) , informacja zwrotna ze strony obserwatora.


3. Mediacja - konstruktywna metoda rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Treść: czym jest mediacja i kiedy jest przydatna, podstawowe zasady przestrzegane w mediacji, rola i cechy dobrego mediatora , inscenizacje sytuacji konfliktowych oraz próby ich rozwiązań z udziałem mediatora (osoby chętne).

Metody: praca w grupach, burza mózgów, prezentacja, praca w zespołach, obserwacja, informacja zwrotna.


Temat główny : problemy społeczno-polityczne kraju i świata

4. Programy liczących się w polityce polskich partii czyli na kogo głosować?

Treści: programy partii politycznych np. PO, PiS, SLD, PSL, Samoobrona, LPR

Metody: symulacja kampanii wyborczej przygotowana przez uczniów


5. Skąd się biorą ekstremiści? Ekstremizm - pojęcie jedno- czy wieloznaczne?

Treści: wyjaśnienie pojęcia ekstremizm, przykłady zachowań ekstremalnych ucieczkowych lub agresywnych (fragmenty doniesień prasowych, przygotowane przez młodzież), źródła zachowań ekstremalnych - nierozwiązane konflikty, moje stanowisko wobec ekstremizmu, próby znalezienia rozwiązań problemów związanych z ekstremizmem, ewentualne wypracowanie wspólnego stanowiska klasy.

Metody: dyskusja panelowa (z udziałem ekspertów).


6. Prawa człowieka i ich łamanie we współczesnym świecie.

Podstawowe prawa człowieka, Karta Praw Człowieka i Obywatela, państwa łamiące te prawa, konsekwencje międzynarodowe, organizacje zajmujące się prawami człowieka i ich naruszaniem.

Metody: prezentacja, dyskusja, ewentualnie drama


Temat główny: moje relacje z innymi

7. Jakie zachowania w szkole uważam za uczciwe a jakie za nieuczciwe?

Treść: Tworzenie listy zachowań szkolnych uczciwych i nieuczciwych uczniów i nauczycieli, co można zrobić by ograniczyć listę tych ostatnich.

Metody: praca w grupach - burza mózgów, prezentacje, dyskusja


Temat główny : preorientacja i aktywność zawodowa


8, 9. Stres - przyczyny , skutki , zapobieganie skutkom.

Treść: czym jest stres, jakie są przyczyny stresu, czym charakteryzuje się sytuacja stresująca, czym objawia się stres, jak radzimy sobie ze stresem.

Metody: burza mózgów, praca w grupie, praca indywidualna, ćwiczenia pomagające rozpoznać stres.


10. Procedury nowej matury

Treść: przedstawienie procedur nowej matury, powtórzenie informacji o zasadach tego egzaminu, ciągły monitoring stron CKE i MENiS

Metody: prezentacja, praca z komputerem


11,12,13. Ciekawe kierunki studiów wyższych, ciekawe szkoły ponadlicealne.

Treść: prezentacja kierunków i ciekawych, mało znanych szkół publicznych i prywatnych

Metody: prezentacja, dyskusja, praca z Internetem


14,15. Nowe zasady rekrutacji na studia wyższe

Treść: prezentacja kierunków i ciekawych, mało znanych szkół publicznych i prywatnych

Metody: prezentacja, dyskusja


16. Moje upodobania, umiejętności i preferencje do wykonywania różnego typu czynności.

Treść: określenie czym są upodobania, umiejętności i preferencje zawodowe, czy powinny być one łącznie czy rozłącznie traktowane, inaczej: czy można pracować dobrze w nielubianej pracy, przeprowadzenie ankiety, wypełnienie kwestionariusza.

Metody: ankietowanie, rozmowa.


17. Metody i formy skutecznego poszukiwania pracy.

Treść: zaplanowanie działań związanych z poszukiwaniem pracy - ustalenie, czego szukamy, określenia czasu poszukiwania, sposobów poszukiwania - wykonanie listy.

Metody: burza mózgów, piramida priorytetów, praca w grupie, prezentacja.


18. Dokumenty niezbędne w procesie poszukiwania i podejmowania pracy.

Treść: ustalenie, jakie dokumenty składa się przy staraniu się o pracę - życiorys, curriculum vitae, podanie, zakres treści tych dokumentów, zapoznanie się z wzorami tych pism, zapoznanie się z dokumentami składanymi w urzędzie skarbowym, ZUS-ie, ćwiczenia - wypełnianie tych dokumentów.

Metody: burza mózgów, praca w grupie, ćwiczenia indywidualne.


19. Zasady przygotowania i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej - umiejętność autoprezentacji.

Treść: na czym polega rozmowa kwalifikacyjna, na czym polega przygotowanie się do niej, jak się należy ubrać idąc na rozmowę kwalifikacyjną, na czym polega dobra autoprezentacja - zasady prezentacji (karta nr 4 z rodz. Projekt).

Metody: praca w grupach, burza mózgów, gra symulacyjna, drama.


Pozostałe godziny wychowawcze poświęcone będą bieżącym problemom oraz analizowaniu wyników nauczania i frekwencji szkolnej.

Ponadto w pracy wychowawczej uwzględnię:

  • Jedno nieformalne spotkanie z rodzicami i uczniami - spotkanie opłatkowe,

  • Wycieczkę 1 lub 3-dniową,

  • Monitorowanie pracy uczniów na zajęciach dydaktycznych poprzez prace zespołu klasowego,

  • Ewentualną pomoc w organizacji programu artystycznego na Studniówkę,

  • Pomoc w przygotowaniu się klasy do udziału w uroczystości rozdania świadectw.

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl