- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

 

Możesz wpisać się do księgi gości :-)
zapraszam...


zobacz księgę gości


dopisz się do księgi

Wymagania do egzaminu poprawkowego dla uczniów klas I

plik do pobrania

Sprawdziany dla klas I-wszych

Sprawdzian poprawkowy z wiedzy i umiejętnosci zdobywanych w II semestrze
Wymagania:
Tkanki zwierzęce
Definicja i klasyfikacja tkanek
-charakterystyczne cechy budowy tkanek nabłonkowych i ich rodzaje
-funkcje nabłonków
-klasyfikacja i charakterystyka tkanek mięsniowych
-ultrastruktura komórki mięsniowej i mechanizm skurczu (teoria slizgowa Huxleya)
-tkanka nerwowa, budowa i funkcje neuronu, w tym stan czuwania (polaryzacja), stan pobudzenia (depolaryzacja) i repolaryzacji
-funkcje gleju
-tkanka oporowa - chrzęstna i kostna - rodzaje i budowa, występowanie, funkcje
-tkanki płynne - budowa i funkcje krwi
-rodzaje krwinek, cechy budowy, funkcje, normy dla zdrowego człowieka
-tkanki łšczne własciwe - cechy budowy, występowanie, funkcje
Układ pokarmowy i oddechowy- budowa układu pokarmowego (przewód pokarmowy i jego narzady (jama ustna, uzębienie, język, jelito cienkie), gruczoły trawienne, funkcje watroby
-trawienie w układzie pokarmowym - miejsca, enzymy, substraty, produkty
-diety, higiena, choroby
- układ oddechowy - budowa (drogi oddechowe, narzad wymiany gazowej
- wymiana gazowa w płucach i tkankach (reakcje we krwi)
- mechanizm wentylacji płuc
-pojemnosci płuc człowieka
-higiena i choroby układu oddechowego

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z tematów: układ pokarmowy człowieka, układ oddechowy człowieka.
Wymagania:
Funkcje układów
Budowa układów, budowa poszczególnych narządów i ich funkcje (zęby, uzębienie, język, rola nagłośni).
Trawienie - enzymy, narządy, produkty trawienia
przystosowanie do wchłaniania jelita cienkiego
higiena układu pokarmowego i jego podstawowe schorzenia
wymiana gazowa w płucach i tkankach
reakcje zachodzące we krwi na poziomie płuc i tkanek
wentylacja płuc (udział przepony, klatki piersiowej, zmiany ciśnienia w płucach
higiena układu oddechowego
choroby układu oddechowego i ich przyczyny.
Sprawdzian z tkanek

Wymagania do testu:
Definicja pojęcia tkanka
Cechy i elementy budowy oraz kryteria klasyfikacji tkanek nabłonkowych
Funkcje tkanek nabłonkowych - ochronna, wydzielnicza, zmysłowa, rozrodcza
Lokalizacja tkanek nabłonkowych
Klasyfikacja tkanek mieśniowych
Cechy budowy tkanek mięśniowych
rozpoznawanie na schematach tkanek mięśniowych
rozpoznawanie na schemacie i opis budowy neuronu
funkcje tkanki glejowej
potencjał spoczynkowy i czynnościowy neuronu
polaryzacja, depolaryzacja, repolaryzacja neuronu (schematy)
Sieć neuronowa, budowa synapsy chemicznej i jej działanie
Skład chemiczny i właściwości oraz funkcje osocza
Rodzaje i charakterystyka krwinek
Norma krwi
Budowa, funkcje i lokalizacja tkanki kostnej gšbczastej
budowa (osteon - rozpoznawanie na schemacie), funkcje i lokalizacja tkanki zbitej
tkanki chrzęstne - klasyfikacja, właściwowości, lokalizacja
Tkanki właściwe - opis cech budowy, schematy, funkcje, lokalizacja.
Sprawdzian porównawczy
Budowa i funkcje komórki:

-klasyfikacja komórek (roślinna, zwierzęca, prokariotyczna)
elelmenty budowy komórki roślinnej i zwierzęcej - rozpoznawanie i opisywanie na schemacie
budowa i funkcje błony komórkowej w tym rodzaje i charakterystyka transportu przez błonę
- cytoplazma i jej skład chemiczny
- budowa i funkcje mitochondrium i chloroplastu (reakcje sumaryczne oddychania tlenowego i fotosyntezy)
- teoria endosymbiozy
- jšdro komórkowe - budowa, w tym struktura chromatyny i chromosomów
-przebieg i znaczenie mitozy i mejozy (crossing over)
Umiejętność rozpoznawania i interpretowania schematów z podręcznika i z lekcji.
Test zaliczeniowy z materiału I semestru dla osób, które uzyskały ocenę niedostateczną
Uczeń ma prawo pisania testu tylko w jednym, wybranym dowolnie terminie. Ocena z tego testu będzie oceną cząstkową w II semestrze.
Wymagania do tego testu to wymagania te same, co do testów ze składu chemicznego komórki i metod pracy biologa oraz z budowy i funkcji komórki (wyzej) - patrz nizej
 • Budowa czasteczki, własciwosci chemiczne i fizyczne oraz rola wody w organizmie
 • Jony soli mineralnych
 • Weglowodany (rodzaje,budowa, przykłady, funkcje)
 • Tłuszcze (proste, złożone, roslinne, zwierzęce)
 • Kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone,
 • tłuszcze złozone - fosfolipidy i glikolipidy - własciwosci, rola w komórce
 • Białka, aminokwasy, wiazanie peptydowe,
  struktura I, II, III, IV-rzedowa białka, rola białek w komórce
 • Kwasy nukleinowe - struktura DNA, RNA, budowa nukleotydu
  funkcje DNA, RNA,
  rodzaje RNA i ich funkcje
 • Witaminy - rodzaje, znaczenie dla organizmu,
  objawy awitaminozy, zródła witamin
  (charakterystyka min.4 witamin)
 • ATP - budowa, funkcje, synteza ATP, rozpad ATP,
  zródła energii, wykorzystanie energii w komórce.
  Sprawdzian z metod pracy biologa
  wymagania:
  - czym jest indukcja, czym dedukcja, zastosowanie tych sposobów myslenia
  - konstruowanie przykładów myslenia indukcyjnego i dedukcyjnego, rozpoznawanie przykładów
  - skok indukcyjny
  - doswiadczenie - czym jest, elementy doswiadczenia: cel, hipoteza, próba kontrolna, doswiadczalna, obiekt, sporzadzanie planów doswiadczeń
  - obserwacja - czym jest, elementy obserwacji, sporzadzanie planów obserwacji
  - obserwacja mikroskopowa, budowa mikroskopu optycznego, jego wlasciwosci, zasady pracy
  - formy opracowania wyników (diagramy, wykresy, rysunki schem., tabele itp)
  - symulacja komputerowa i jej zastosowania
  Umiejętnosci: - okreslanie celów doswiadczeń i obserwacji opisanych lub przedstawionych rysunkiem
  - ilustrowanie własciwa forma okreslonych danych
  - rozpoznawanie proby kontrolnej na schematach doswiadczen
  - formulowanie celow doswiadczen przedstawionych na schematach
  - okreslanie celow i hipotez do doswiadczen
  - rozpoznawanie na rysunku czesci mikroskopu i okreslanie ich funkcji
  - podstawowe dane o mikroskopie elektronowym (skaningowym i transmisyjnym)
  - obliczanie calkowitego powiekszenia mikroskopu
  Powodzenia !

  Zycze samych dobrych ocen :-)

   

   

   

   

 •   WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl