- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

 

Możesz wpisać się do księgi gości :-)
zapraszam...


zobacz księgę gości


dopisz się do księgi

Wymagania do testu zaliczeniowego dla uczniów klasy II r

pobierz plik pdf

Wymagania do testu zaliczeniowego dla uczniów klasy III b

pobierz plik pdf

Wymagania na egzamin poprawkowy dla uczniów klas II

plik do pobrania

Sprawdziany, terminy, wymagania dla klas II

Sprawdzian poprawkowy z wiedzy i umiejetnosci zdobywanych w II semetrze klasy II
Wymagania: takie jak niżej, dotyczace działów : ekologia z elementami ochrony srodowiska (zasoby srodowiska, zanieczyszczenia i ochrona powietrza, wody, gleb
genetyka + umiejętnosc rozwiazywania zadan genetycznych (krzyzówki mendlowskie, grupy krwi, cechy sprzężone z płcia

Sprawdzian z zadań genetycznych
wymagania:
prawa Mendla (krzyżówki jednogenowe i dwugenowe
kodominacja alleli
krzyżówka wsteczna (testowa)
allele wielokrotne - warunkowanie grupy krwi
cechy sprzężone z płcią
cechy związane z płcią.

Sprawdzian z genetyki
Wymagania:
znaczenie pojęć takich jak : gen, allel, informacja genetyczna, materiał genetyczny i inne
Budowa kwasów nukleinowych,
umiejętność rysowania schematu budowy kwasu DNA
funkcje DNA
budowa i funkcje rodzajów RNA
proces replikacji DNA - rozpoznawanie schematu
pojęcie "semikonserwatywna replikacja" - wyjaśnienie
przebieg i znaczenie replikacji, wierność replikacji
właciwości kodu genetycznego
korzystanie z tabeli kodu
przebieg transkrypcji i enzymy biorce udział
przebieg translacji i enzymy
budowa i działanie operonu laktozowego - schemat
rodzaje mutacji i ich charakterystyka
rozpoznawanie na schematach mutacji
rysowanie mutacji
rodzaje zmienności


Sprawdzian wiedzy i umiejętnosci z ekologii

Wymagania:

 • Podstawowe pojęcia ekologiczne i ich znaczenie
 • tolerancja organizmów (stenobionty,eurybionty (wykresy),
  prawa tolerancji)
 • Cechy populacji (interpretacja wykresów)
 • Relacje między populacjami
  (protekcjonistyczne, antagonistyczne),rozpoznawanie rysunków, przykłady relacji
 • struktura troficzna biocenozy
  (producenci, konsumenci, reducenci,
  łancuchy pokarmowe, sieci troficzne, piramidy pokarmowe)
 • krażenie materii, przepływ energii w ekosystemie (schemat)
  cykle biogeochemiczne
  (woda, węgiel, azot)
 • produktywnosc ekosystemów (pierwotna, wtórna, brutto i netto)
 • Sukcesja ekologiczna (pierwotna i wtórna), etapy
 • Zasoby srodowiska i ich klasyfikacja


Test zaliczeniowy dla osób, które uzyskały ocenę niedostateczną w I semestrze
Uczeń ma prawo pisania testu tylko w jednym, wybranym dowolnie terminie. Ocena z tego testu będzie oceną cząstkową w II semestrze.
Wymagania do sprawdzianu to wymagania do dwóch testów - patrz niżej
- budowa układu nerwowego,
budowa i funkcje neuronu
odruch i jego rodzaje, łuk odruchowy i jego elementy
budowa mózgowia człowieka, budowa rdzenia, budowa nerwu
osrodki kory mózgowej
lokalizacja gruczołów dokrewnych
działanie hormonu białkowego i sterydowego na komórkę
mechanizm sprzęzenia zwrotnego - kontrola homeostazy
umiejetnosc analizy i tworzenia wykresów, schematów sprzęzenia
budowa i działanie oka, ucha
klasyfikacja receptorów

Powodzenia !!!

Wymagania do testu z czynników chorobotwórczych

 • Przyczyny nowotworzenia (czynniki mutagenne)
 • Cechy komórki nowotworowej
 • Etapy rozwoju guza nowotworowego
 • Proces tworzenia się przerzutów
 • Zasady profilaktyki
 • Budowa wirusa
 • Typy wirusów
 • Pochodzenie wirusów
 • Przebieg infekcji litycznej i lizogennej
 • Choroby pochodzenia wirusowego
 • Budowa komórki bakterii
 • Odzywianie się bakterii
 • Oddychanie bakterii
 • Rozmnażanie się bakterii
 • Procesy płciowe bakterii czyli:koniugacja, transdukcja, transformacja
 • Choroby pochodzenia bakteryjnego
 • Pozytywne znaczenie bakterii
 • Budowa komórki pierwotniaka
 • Odzywianie się pierwotniaków : fagocytoza, pinocytoza, wchłanianie
 • Cykle rozwojowe pierwotniaków
 • Choroby wywoływane przez pierwotniaki
 • Przystosowania tasiemców do pasożytnictwa
 • Cykl rozwojowy tasiemca, choroba, zasady profilaktyki
 • Cykle rozwojowe obleńców, choroby, zasady profilaktyki
 • Nekroza i apoptoza - charakterystyka
 • Porównanie nekrozy i apoptozy
 • Umiejętnosci:
 • rozpoznawanie elemementów przedstawionych na schematach,
 • Rysowanie schematów
 • Klasyfikacja
 • Porównanie
 • Planowanie doswiadczeń


  Wymagania do sprawdzianu z wydalania, układu pokrywowego i rozmnazania człowieka


  - funkcje układu wydalniczego
  - różnice między wydalaniem, wydzielaniem a defekacjš
  - budowa układu moczowego, funkcje poszczególnych narzadów
  - budowa nerki (znajomosc schematu)
  - budowa nefronu i etapy powstawania moczu (schemat)
  - róznice miedzy moczem ostatecznym a osoczem krwi
  - znaczenie diagnostyczne moczu
  - genetyczna determinacja płci człowieka
  - cechy płci
  - budowa i funkcje narzšdów układu rozrodczego zenskiego i meskiego
  - proces gametogenezy (schematy) - przebieg u obu płci
  - przystosowanie w budowie plemnika do funkcji (schemat)
  _ cykl menstruacyjny, fazy cyklu i ich charakterystyka (analiza wykresów)
  _ metody regulacji poczęć sztuczne i naturalne
  - zasady higieny cišzy, karmienie naturalne, etapy porodu
  - budowa skóry (schemat)
  - wytwory naskórka i ich funkcje (schematy)
  - funkcja termoregulacyjna skóry (schematy)
  - inne funkcje skóry
  _ zasady higieny skóry

   

   

   

   

   

   

   

   

 •   WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl